Ayetel Kürsinin Faziletleri

Hadîslerle Ayetel Kürsinin Faziletleri

Âyetü’l-Kürsî’nin fazîleti hakkında müstakil çalışma yapanlar, onun fazîletlerine dair 95 kadar hadîs vârid olduğunu belirtmektedirler. Bunlardan bir kısmına yer vermek istiyoruz.

“Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün süreyle terk ederler ve hiçbir büyücü (sihirbaz) erkek ve hiçbir (büyücü kadın) kırk gece süreyle o eve giremez.” (Darimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14)

Hazreti Ali’nin (Radıyallâhu Anh) de şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Nebînin minber üzerinde iken şöyle dediğini duydum: ‘Kim, >Ayetü’l-Kürsi<yi her farz namazın peşinden okursa, cennete girmesine, ölümden başka hiçbir şey mâni olmaz (Ölünce cennete girer). Onu okumaya, ancak sıddîk veya âbid kişiler devam eder. Kim onu, yatağına girdiğinde okursa, Allah o kimseyi kendi canı, komşusu, komşusunun komşusu ve etrafındaki evler hususunda emin kılar.” (Münziri, 2/453)

Sâhabe-i Kir’âm bir gün Kur’ân-ı Kerîm’de hangi ayetin daha faziletli olduğunu müzakere ederlerken, Hazreti Ali (Radıyallâhu Anh) onlara: “Ayetü’l-Kürsî’den haberiniz yok mu?” diye sorduktan sonra sözlerini şöyle sürdürür: “Allah Resûlü, bana şöyle dedi: ‘Ya Ali! Beşeriyetin efendisi Hazreti Âdem (Aleyhisselâm); Arapların efendisi Muhammed’dir. Bunda övünülecek bir durum yok. Sözlerin efendisi Kur’ân, Kur’ân’ın efendisi Bakara Sûresi, Bakara Sûresi’nin efendisi ise ‘Âyete’l-Kürsi’dir.” (Tirmizî, Fedailü’l Kur’an, 2)

Yine Hazreti Ali’nin (Radıyallâhu Anh) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bedir gününde savaşıyordum. Derken Allah’ın Resûlünün ne yaptığını göreyim diye, O’nun yanına vardım. Yanına vardığımda O, secde hâlinde: ‘Ya Hayyü Ya Kayyûm’ diyor, başka bir şey demiyordu. Sonra savaşa döndüm. Daha sonra Resûlullâh’ın yanına tekrar geldiğimde O, aynı şeyleri söylüyordu. Ben, gidip gelmeye ve O’na bakmaya devam ettim. O da, Allah Teâlâ kendisine fethi müyesser kılıncaya kadar, aynı şeyi söylemeye devam etti.” (Fahreddin er-Râzî, 5/403-404)

Resûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ubey’den sordu: “Allah’ın kitabında hangi ayet daha büyüktür?” Ubeyy: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedi. Cenâb-ı Peygamber, suali birkaç defa tekrar etti. Sonra Ubey: “Ayetül-Kürsî en büyük ayettir” dedi. Cenâb-ı Peygamber: “Ey Eba Munzir! İlim senin için mutlu olsun. Nefsimi yed-i kudretinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki Ayetül-Kürsî’nin lisanı ve iki dudağı vardır. Arşın, saki (ayağı) yanında durmakta ve padişahlar padişahını takdis etmektedir.” (Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, Salât, 352, Hurûf, 1; Ali Arslan, 2/218)

Ubey ibni Ka’b’in (Radıyallâhu Anh) oğlu anlatıyor: “Bizim, içinde hurma dolu bir ambarımız vardı. Babam onu daima kontrol ederdi. Onun eksildiğini gördü. Bir gece onu beklerken baktı ki ergenlik çağına gelmiş erkek çocuğa benzer bir hayvan geldi. Ona selam verdi ve ben de selamın cevabını verdim dedikten sonra devamla şunları söyledi: ‘Sen nesin? Cinni misin, insi misin? ‘ diye sordum. ‘Ben cinniyim’ dedi. Ben: ‘O halde elini bana uzat’ dedim. Elini bana verdi. Baktım ki eli, köpek eli, tüyleri köpek tüyü. Ben: ‘Cinlerin yaradılışı böyle midir?’ diye sordum. O ‘Cinler biliyor ki, onların içinde benden daha kuvvetlisi yoktur.’ Ben: ‘Seni bu işe zorlayan nedir?’ dedim. O: ‘Benim kulağıma geldi ki sen sadakayı seven bir kişisin. Senin tamından biz de nasibdar olmayı istedik.’ Ubeyy ona: ‘Bizi sizden koruyacak ne vardır?’ diye sordu. O: ‘Bu âyet (âyetü’l-kürsî) vardır’ dedi. Sonra Ubeyy ertesi gün Resûlullah’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gelip haber verdi. Cenâb-ı Peygamber: ‘o habis doğru söylemiştir’ buyurdular. (Ali Arslan, 2/218)

Allah’ın Resûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) muhacirlerin sofasında (meclisinde) bize vardı. Bir kişi sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Kur’ân’ın hangi ayeti daha büyüktür?” Cenâb-ı Peygamber, Ayetü’l-Kürsî’yi okudu ve: “Bu en büyük âyettir” dedi. (Müsned, 4/461)

Rivâyet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü’l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) bir esir kılığına girmiş vaziyette şeytanla karşılaşmış ve bu kıssa, endişelerden uzak olabilmek ve manevî muhafaza altına girmek için yatmadan evvel Âyetü’l-Kürsî okunması yönündeki: “Döşeğine uzandığın vakît Âyetü’l-Kürsî’yi (yâni) (Hayy ve Kayûm o!an Allah’dan başka hiç bir ilâh yokdur.) âyet-i kerimesini sonuna kadar oku! Böyle yaparsan üzerinde faehemahâl Allah tarafından bir mu­hafız bulunur ve tâ sabaha kadar şeytan, senin semetine yaklaşamaz” (Buhârî, “Vekâlet”, 10) tavsiyesiyle sonuçlanmıştır. Bu hadîs-i şerîfi İmâm-ı Nesâî de ‘Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle’ adlı eserinde kaydetmiş ve ilk dönem âlimlerimizden itibaren ümmet bu yüce âyet-i böylece okuyagelmiştir. (Ali Arslan, 2/219)

Âyetü’l-Kürsî’nin, yola çıkılmadan önce okunması gereken ve kişinin yolculuğu boyunca manevî koruma altında muhafazasını sağlayacak bir âyet-i kerîme olduğu belirtilmiştir: “Eserlerde (rivayetlerde) vârid olmuştur ki, bir kimse yola çıkmazdan önce Âyetü’1-Kürsiyi okursa, evine dönünceye kadar başına hiç, bir belâ gelmez.” (Buhârî, “Hac”, 1)

Allah Resûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ashabından bir kişiye: “Sen evlendin mi?” diye sorduktan sonra, ezberinde bazı sûrelerin bulunup bulunmadığını sormuş ve konu en son Âyetü’l-Kürsî’ye gelip şöyle devam etmiştir… “Cenâb-ı Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) o kişiye: ‘Senin yanında (Allah o Allah’tır ki kendinden başka hiçbir ilâh yoktur) diye başlayan Âyetü’l-Kürsî yok mudur?’ buyurunca O: ‘Evet, vardır. (Âyetü’l-Kürsî)yi ezbere bilirim!’ deyince Resûlüllah: ‘O, Kur’an’ın dörtte biridir’ buyurmuştur.” (Ali Arslan, 2/219)

Ebû Zerr (Radıyallâhu Anh) ile Peygamber Efendimiz (Sallâllâhı Aleyhi ve Sellem) arasında uzunca bir soru cevap faslı geçmiş Ebû Zerr’in (Radıyallâhu Anh): “Ey Allah’ın Resûlü! Senin üzerine inen ayetlerin hangisi daha üstündür?” sualini yöneltmesi üzerine Peygamber Efendimiz (Sallâllâhı Aleyhi ve Sellem): “Âyetü’l-Kürsî (Allah o Allah’tır ki ondan başka mabud yok) diye başlayan âyet” şeklinde cevap vermiş ve Âyetü’l-Kürsî’nin fazîletini öylece beyân buyurmuştur. (Ali Arslan, 2/219)

Abdullah ibni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: “İnsanlardan birisi yola çıktı. Cinlerden birisi ona rastladı: ‘(Ey İnsanoğlu!) Benimle güreşir misin? Beni yıkarsan sana bir âyet öğreteceğim. Evine girdiğinde onu okuduğun zaman o eve hiçbir şeytan girmeyecektir.’ İnsanoğlu cinnîyi yendi ve cinnîye: ‘Şahsiyet yönünden seni zayıf görüyorum. Sanki senin ellerin köpek eli gibidir. Siz cinlerin hepsi böyle midir yoksa sen mi böylesin?’ O cinnî: ‘Ben onların aralarında en kaburgalısıyım. İkinci bir kez benimle güreşir misin?’ İkinci kez de Âdemoğlu onu yıktı. Cinnî: ‘Âyetü’l-Kürsî’yi oku. Onu herhangi bir kimse evine girerken okursa şeytan onun evinden çıkar ve merkebin yellendiği gibi yellenerek kaçar…” İbni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh) cinnîyle güreşen bu zâtın Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) olduğunu açıklamıştır. (Ali Arslan, 2/219)

İmam Ahmed ibni Hanbel’in (Radıyallâhu Anh) Müsnedine kaydettiği bir rivayette Âyetü’l-Kürsî’nin, Allah Te‘âlâ’nın en büyük ismini ihtiva ettiği beyan edilmektedir: “Elif, Lâm, Mîm, Allah o Allah’tır ki, ondan başka ilâh yok; O Hayy ve Kayyum’dur” âyetlerinde Allah Teâlâ’nın en büyük ismi vardır.”

Aynı fazîleti vurgulayan bir başka hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulmuştur: “Allah’ın en büyük ismi o isimdir ki, onunla Cenâb-ı Hakk çağrıldığı zaman icabet eder. O üç yerdedir: el-Bakara, Âl-i İmrân ve Tâhâ Sûrelerindedir.”

Dimeşk Hatibi olan Hişam bin Âmmar bahsedilen üç yeri şöyle açıklamıştır: “el-Bakara Sûresindeki âyet, Allah o Allah’tır ki, ondan başka mabud yoktur. Hayy ve kayyumdur…”

Farz Namazlardan Sonra Âyetü’l-Kürsî Okumanın Fazîleti

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim ki her farz namazının arkasında Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, onun Cennet’e gitmesine ancak ölmemesi mani olur. (Yani ölürse hemen Cennet’e gider).” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458, No.2395)

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah, İmrân oğlu Musa’ya vahiy gönderdi. Âyetü’l-Kürsî’yi her farz namazın akabinde oku. Çünkü onu her farzın akabinde okuyana şükredenlerin kalbini ihsan edeceğim. Zikredenlerin dilini vereceğim. Peygamberlerin sevabını, sıddîklerin amelini vereceğim. Çünkü buna ancak bir peygamber veya sıddîk ya da kalbi iman için imtihan edilen veya Allah yolunda öldürülmesini isteyen devam eder” (Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle)

Manevî Muhafaza Vesilesi Olduğuna Dair Hadîs-i Şerîfler

Nakledeceğimiz hadîs-i şerîflerin ortak manası: “Kim ki Âyetü’l-Kürsî’yi günün evvelinde veya gecenin evvelinde okursa o onu korur” şeklindedir.

“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

“İçinde bu ayetin okunduğu evi, şeytanlar otuz gün terk ederler. O eve kırk gece erkek ve kadın hiçbir sihirbaz ya da büyücü giremez.” (el-Keşşaf Tefsiri)

“Kim uyuyacağı esnada Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir (görevlendirir).” (Durrü’l-Mensûr)

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) Peygamber Efendimiz’den (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle rivayet etmiştir: “Bakara Sûresinde Kur’ân âyetlerinin efendisi vardır. İçinde şeytan olan bir evde okunduğunda şeytan oradan çıkar. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara Sûresidir. Onda Kur’an âyetlerinin efendisi vardır ki o da Âyet el-Kürsî’dir.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/457)

İmam Nesefî (Rahimehullâh) Hazretleri Âyetü’l-Kürsî’nin bu derece fazîletli oluşunu şu şekilde açıklamıştır: “Çünkü bu ayet tevhid esasını, Allah’ın (Celle Celâlühû) birliğini, azametini ve temcidini (ululuğunu) ele almaktadır. O’nun yüce sıfatlarından, niteliklerinden söz etmektedir. Çünkü Aziz ve yüce Rab olan Allah’ı (Celle Celâlühû) anmaktan daha üstün bir şey olamaz. Dolayısıyla Allah’ı (Celle Celâlühû) zikretme, anma mahiyetinde olan bir şey elbette diğer şeyleri anmaktan daha değerli ve faziletlidir. Böylece anlaşılıyor ki, ilimler içerisinde en değerli ve en önemli olan ilim “tevhid” ile ilgili olan ilimdir.” (Suyûtî, 2/56)

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her farz namaz sonunda Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/148)

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz şöyle buyurmuştur: “Adamın biri Rasûlullâh’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gelip evindeki malının eksilip bereketsiz olduğunu söyleyince, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Âyetü’l-Kürsî’yi neden okumazsın? O hangi yemek ve katığa okunursa Yüce Allah mutlaka o yemeği ve katığı bereketli kılıp çoğaltır’ buyurdu.” (Suyûtî, 2/56)

İbni Mes‘ûd’un (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku. O, seni, çocuklarını ve evini korur. Hatta evinin etrafındaki evleri bile korur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458)

İbni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Âyetü’l-Kürsî’nin faziletini şöyle ifade etmiştir: “Allah (Celle Celâlühû) Bakara Sûresi’nden daha değerli bir şey yaratmadı. Bu sûrede en değerli ayet Âyetü’l-Kürsî’dir.”

Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerîfinde Âyetü’l-Kürsî’nin sıkıntıları kaldıracağı hakikatini şöyle ifade buyurmuştur: “Kim sıkıntılı anında Âyetü’l-Kürsî’yi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa Yüce Allah o kişiye yardımcı olur.”

Sahâbe-i Kirâm’ın büyüklerinden Abdurrahman ibni Avf, evine girdiği zaman âyetü’l-kürsî okumaya devam etmiştir. Hazreti Hasan’ın da: “Hangi ameli daha üstün görüyorsun” diye sorulduğunda: “Kur’ân okumayı, Kur’ân’dan da âyetü’l-kürsî okumayı en üstün amel görüyorum” dediği rivâyet edilmiştir.

83 adet yorum var.

 1. Sedat dedi ki:

  Selam arkadaşlar 4limi neye atsam kuruyor saglik sorunlarım var ben de başlayalı 2 gün oldu sayısızca okuyorum rabbim insallah kabul eder beni bu dertten kurtarır okuyan arkadaş niyet edip mi okuyor belli bi niyet şekli var mi yoksa besmele çekip mi okuyor bu konuda yardimci olursanız bana cok sevinirim hayirli gunler

 2. Abbas dedi ki:

  Güzel insanlar, sizinle bir fikrimi paylaşmak isterim. Ben hayatımın son 10 yılını ateist, sonra deist olarak yaşadım, fakat ailem gönülden inanan ailedir ve dedem bölgemizin çok iyi tanınır imamıydı. Ateist ve deist olmama sebep benim anlamadığım dine inanamıyordum, neyse ki çok şükür Allahu Taala hidayet verdi kalbime ve beni şeytanla tam karşı karşıya getirdi. Ben o an durumu anladım ve hayatımın seçim anında Allahıma sığındım. Tevbe ettim. Namaza başladım. Daha önceden lise yıllarında da namaz kılıyordum. Allahım bana hakikati gösterdi ve kendi doğrultunu seç dedi. Ben de seçdim Alhamdulillah. O andan itibaren her şeye karşı duygularım daha sert şekilde bana doğru yolu göstermektedir. Bir kaç düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum.
  Değerli ve aziz arkadaşlarım, Allahu Taala bizim kalbimizi bilir, içimizi bilir, niyyetimizi bilir bunu kalbimizin en derinlikleriyle anlayalım lütfen. Bunu anladığımızda aslında Ayetel Kursinin 3 defa 5 defa 100 defa 500 defa okumamızın hesap makinesi gibi saymamızın bir anlamı olmadığını anlıyorum, iliklerime kadar hiss ediyorum. Önemli olan doyana kadar, kalbimizin en iç derinliklerinden inanarak okuya bilmektir. Bunu her insan kendisi anlaya bilir duya bilir.
  Müslümanlar çok arzu ediyorum ve istiyorum ki, dünyavi ilimlerde, bilimlerde en önde olsunlar, en zengin insanlar olsunlar, en başarılı insanlar olsunlar. Düşündüğümde ki dünyanın en başarılı insanları içlerinde Allah sevgisi olanlardır yaşadığımız dünyayı nasıl da güzelleştire biliriz.
  Allahu Taala düşünemediğimiz kadar büyüktür, kudretlidir. Bizim bunu tam anlama kapasitemiz yoktur ama biliyoruz ki, bizim bilemeyeğimiz kadar kudretlidir, kayyumdur. Her müslüman başarılı olmalıdır ki, diğer müslüman kardeşlerine yardım etsin, yolunu azmışlara doğru yolu göstersin.
  Assalamu Aleykim ve Rahmatullah.

 3. Elçin Kocaman dedi ki:

  Selamü aleyküm hocam.. Birşey soracaktım ama ben mümkünse
  Ben bu duayı yapıyorum çok şükür bütün kalbimle inanarak, fakat bir durum var ve ben bunu bilmiyordum yeni öğrendim açıkcası.. Ara verilmeden okunması gerektiğini belirtmişsiniz fakat ben bilmeyerek kız kardeşim bir soru sorduğu zaman cevapladım ve bir kaç kez telefonuma bakmışlığım oldu ama gerçekten bilinçli bir şekilde yapmadım.. ve dediğiniz gibi saat 11den sonra başladım hep bu duaya.. bu bilmeden yaptığım yanlışın olumsuz bir dönüşü varmı acaba kabul olmama gibi ?

 4. Samet dedi ki:

  Selamünaleyküm arkadaşlar benim başımda bir dert var şeytan sürekli vesvese veriyor kalkamıycaksın altından başaramayacaksın gibisinden geçmişte büyük sıkıntı yaşayıp da altından kalkamayacağını düşündü bu işten çıkamayacağını düşünüp de dua ederek o işi Allah’ın izniyle halletmiş biri varsa bir şeyler yazabilir mi ne oldu nasıl oldu konuşmak isterim

  • Erol dedi ki:

   Vesvese seytandandır ve ona kulak asmamak gerekir eğer kalbine vesvese geliyorsa bil ki doğru yol üzeresiniz. Bol bol dua edin kulak asmayın nasıl ki ateşe odun attıkça ateş artar vesveseye de itibar ettikçe vesvese artar.

 5. Samer dedi ki:

  Selamn aleyküm İnsanlar.. Allah’ın rahmeti Bereketi Üzerimize Olsun.. okudum yazılanları Çok doğru
  Kendimden örnek vereyim : öyle zor bi dönemden geçiyorum ki bir Allah bir ben bir de babam biliyor.. Ayet-el Kürsi okuyorum sık sık 313 yapıyorum ama çoğu zaman sayısız saymıyorum Yani.. Bi ufak rahat gibi oldum bakalım inşallah rabbim kurtarır beni bu düğümden.. Allah İçin zor bir şey.. biz kumlar istemeyi bilicez inşallah 😊 hayırlı geceler

 6. Mümin dedi ki:

  Yüce Rabbimin ayetidir. Bol bol okuyun. Anlamını öğrenip de okuyun ve düşünün derim ben. Bir de farzları yerine getirmiyorsanız, nafileler ile çok uğraşmayın boşuna diyorlar alimler. Allah kabul etsin.

 7. Burak dedi ki:

  Arkadaslar öncelikle şunu belirtmek isterim benim 6 ayım oldu allahıma çok şükür hergün 313 ayetel kürsi okuyorum buna emin olun allah rızası için okunan hiçbirşey zayi kalmaz er yada geç mükafatını alırsınız benim ayetel kürsiyle başlamam ilk zamanlar korku salıyordu iblis içimdeki sesim okuma bu ayeti fazla okursan zararını görürsün vesveseleri hep içimden geçiyordu ilk gün 50 adet okuduğumda ağırlık çöktü sonra tekrar vazgeçtim ama çok şükür yılmadım cami hocamıza sordum dedımkı hocama hocam günde 313 ayetel kürsi okursam zararı olurmu bana dedim hocam bana tebessümle bakarak oğlum allahın ayetini okumanın ne gibi zararı olabilir okuyabilenler ne mutlu onlara demişti ogünden sonra çok şükür hedefime ulaştım artık dilimden hiç düşürmüyorum okuyun arkadaşlar kurtuluşa eresiniz yüce rabbim herkesin gönlüne göre versin son olarak şunu belirtmek isterim yüce rabbim en büyük ismini ayetel kürside olduğu için okuyan arkadaşlar beş vakit namazlarını kılmaya özen göstersinler eğer bu şekilde olursa daha taçlandırmış olurlar ayetel kürsüyü okuyan arkadaslar zaten doğru yolla giriceklerdir duanın kuvvetini hissediceksiniz ben çok büyük belalardan kurtuldum bu sayede kalın sağlıcakla

 8. İSLAM dedi ki:

  selam.çok yardım dua

  • Öznur dedi ki:

   Büyük bir sıkıntıda darda kaldığın zaman ne kadar okunmalı ? Ve aynı zaman içinde 313 mu ?kaç gün okumalıyız ?

 9. Havva dedi ki:

  Çok büyük sıkıntım vardı yani çözümü imkansızdı dün gece 170defa ayetel Kürsü okudum istediğim oldu şükür üstelik bu arada ezberledim

 10. Ibrahim dedi ki:

  Ayetl kursi nin hizmetlisi Seyyid kindiyas hz leridir emrinde cok askeri vardir bazi usuller yapildiginda 314 ayetl kursi okunur birde davet duasi okudugunda kindiyas hz leri bir nurdan huddam emrine girer

 11. kubra dedi ki:

  ben 100 200 400 artik ne kadar ojuyabiluyorsam okuyup vefat etmis insanlara hediye ediyorum Rabbim kabul etsin

 12. FİLİZ dedi ki:

  Allah in selam rahmet ve bereketi üzerimize olsun Allah icin lutfen çok çok iyi dua edelim.cok çok iyi dualarınızı bekliyorum bekliyoruz hep agliyorum! ! ! .

 13. melek dedi ki:

  1996 yılında bütünleme sınav sonucumu öğrenmek için okula gitmek üzere evden çıktım.Batıkent ten Beşevlere gidinceye kadar Ayetel Kürsü okudum. Gidinceye kadar saydım 82 tane okudum, sınav sonucuma baktım 82 almışım. Ve geçtim…

  • Universiteli dedi ki:

   Merhaba. Bende bir universite ogrencisiyim.Benimde suan sinavlarla ve ortalama düsüklügüyle basım dertte. Eger sinavlardan veya ortalamam dusuk oldugunda butunleme sinavina girmem gerekecek. Sen o zaman sinava girdiginde iyi not alacagini biliyormuydun. Yoksa duanin hikmetiylemi yüksek notu aldin. Ve bende sinavlara calisip duayi okuyup sinava girince duam kabul olurmu.

 14. hakan ÖZKAN dedi ki:

  ONA nahlet şeytan SÖYLETİYOR. ANLAMADINIZ MI? 7 DEN FAZLA OKUMAYIN DİYOR. OYSA BEN 313 AYETEL KÜRSİYİ HANGİ DİLEK İÇİN OKUDUYSAM ÇOK ŞÜKÜR AÇILMAZ AMA YİNEDE BİR DENEYEYİM DEYİP SABIR İÇİNDE OKUDUĞUMDA O AÇILMAZ KAPILARIN AÇILMASINA HAYRETLER VE ŞOKLAR İÇİNDE ŞAHİT OLDUM. OKU OKU OKU EĞER UMDUĞUNUZ KAPI AÇILMAZSA BİLKİ SENİN İÇİN HAYRI YOKTUR BU YÜZDEN O KAPI AÇILMAMIŞTIR.AYRICA ŞEYTANI CAYIR CAYIR YAKAN BİR DUA DIR. HERKES İYİCE BİLSİN LÜTFEN

  • Esra dedi ki:

   Ablacım ben 313 tane ust uste araya zaman girmeden mi okumalıyım yoksa belirli aralıklara istediğim zaman okuyup saymalımıyım

   • Paliku dedi ki:

    Esracım araya zaman girmeden mümkünse gece 11 ‘le seher vakti arası abdestli olarak okumalısın. Bu arada niyetin için sayısı çok önemli. Ne 1 eksik ne 1 fazla. Aslında ben 7 gün okuyorum. Nette 7 gün ayet-el kürsi yazarak bakarsan her günün sayısını yazıyor. Ben çok faydasını gördüm.
    Allah ile kul arasına aracı koymayan tek din müslümanlık. Elhamdülillah ki bize bu guzel dinde olmak nasip oldu. Siz el açıp dileyin. Hayrı var ise yüce rabbim el açıp, kalpten dinleyeni asla geri çevirmez.

   • Uğur çakmak dedi ki:

    Esracım. Niyet önemli peygamber efendimiz s.a.v. birgün geziyomuş ve bir ermiş görmüş bakmiski ermis takla atıp allah diyormus yanina yaklasmis ve sormuş ne yapiyosun diye ermis cevap vermis namaz kiliyorum diye efendimiz s.a.v namaz oyle kilinmaz demis ve oğretmis namz kilmayi ermis baslamis namaz kilmaya ve son sureyi unutmus ve koşmus efendimizin pesinden efendimiz s.a.v bi bakmis ermis denizin üzerinden koşarak geliyo ermis sormus efendim son rureyi unuttum diye efendimiz s.a.v cewap vermis nasil biliyosan öyle kil demiş

  • murat dedi ki:

   Eyvallah Hakan bey. ALLAH razı olsun..

 15. pınar ay dedi ki:

  Benim evliliyim bozuldu ben boşanmak istemiyorum evliliyim düzelmesi için hangi duaları okumaliyim

 16. Rmysa dedi ki:

  Arkadaşlar ben okb hastasıyım. İlaç kullaniyorum ilac yararlı oluyor elbette fakat ben içimdeki sıkıntının tamamen bitmesini istediğim için bu duayı yapicam bize Allahtan başkası yardım edemez. Duayı yaptıktan sonra sonucunu sizlerle paylaşıcam. Çok acı çekiyorum umarım bu dua sayesinde bütün herşey geçer. Unutmayın herşey bizim elimizde dua silahimizdir ümitsizliğe kapılmadan dik durun bu hastalık beni eritmeden ben onu eriticem.

  • Rmysa dedi ki:

   Bu arada şunuda belirtmek istiyorum benim başıma bir sürü bela geldi ve hepsinden Allahıma sığınarak kurtuldum bu duanin bana iyi geleceğinden çok eminim. Görüyorum ki benim gibi olan bir suru insan var şişede yardımcı olabilmek sizide rahatlatabilmek için sonuçları yazicam

  • eness dedi ki:

   kardeşim okb hastasıysan sana youtoube’da sözler köşkü adlı kanaldaki vesvese vidyolarına bakmanı tavsiye ederim bende bu dertten muzdariptim şuan daha iyiyim seni çok iyi anlıyorum bende çok zor anlar geçirdim İNŞALLAH daha iyi olursun ayrıca okb bir hastalık değil algı bozukluğu büyütülecek bir şey yok türkiyede kayıtlarda 3 milyon kişi bu durumda bu bilinen ,ben dahil bilinmeyen niceleri var ben..dediğim gibi kesinlikle o siteye bak ve gerekirse onlardan yardım iste eminim geri çevirmezler.7 AYETEL KÜRSİ her sabah namazdan sonra veya kalkınca okumaya çalış faydasını görüceksin..İnşALLAH

 17. Muhammed dedi ki:

  Başimda bir bela var hergün dua ediyorum benim için dua edin lütfen Allah razı olsun hergün okuyorum ayetel kürsiyi

 18. inci dedi ki:

  okumayi nasip eden Allah.a sonsuz hamdolsun…diledigim kadar okurum..okuyorum..korkmayi hic dusunmedim..hic de korkmadim..

 19. ferit dedi ki:

  Arkdaşlar bu tür büyük duaları sadece korunma amaçlı okumanızda fayda var. Okunma adetlerine baktım ve tüylerim ürperdi. 313 adet diyor bir çok site.

  Ortalama olarak 30sn de okusanız : 313 x 30sn = 9390sn / yani 156.5 dk / 2saat 36 dakia eder.

  Verilen zamanlamalar sanki 5dk da bitecek gibi tariflerle yapılmış.

  Ayet’el Kürsi duası azameti kuvvetli bir duadır ve günde 7 den fazla okumamanızda fayda vardır. Sabah / Gece sizlere kafi gelecektir.

  Özel çalışmalar yapıyorsanız ve bilir kişi takibinde artırma yöntemi ile gidiyorsanız onun programına uyarak yapın, kafanıza göre hiç bir duayı hiç bir adette bilmeden okumayın.

  Şöyle düşünün : Günde tok karınla bu ilacı al sabah/akşam 1 adet.

  Bir arkdaş bana günde 313 kere al dedi 🙂

  File verilen yemeği karıncaya tavsiye etmek olur bu. İlmi çalışma gerekli belirli adetler için ve bir çok tuhaf hallerin sebebleridir. Bilmeden bilmediğiniz ilacı almaya benzer.

  Her kitaptaki bilgi sizin astrolojik yapınıza, fıtratınıza uygun olmayabilir, herkese uygun doğru bir tarif vardır ama onun için size mürşid (Muhammedi ilim ile İrşad eden) gereklidir. Onu bulmadan kafanıza göre asla ama asla hiç bir programı hiç birşey için vird edinip hayatınızı zehir etmeyin.

  Her şeyin duası vardır ama en önemli dua fiili duadır, sebep oluşturmaktır. Gerisi zaten Allah’ındır, zafer hep onundur. Ben okudum oldu ile hiç bir şey olmaz. Siz sebepleri oluşturun kafi. Gerisi zaten kalpten geçirdiğiniz ufak bir şükr e bakar.

  Aman dikkat…

  • Erkan dedi ki:

   bu yorumunuzun bir dayanağı var mı acaba? yani bir ayeti hergün belli sayıdan fazla okumanın zararlı olabileceğini ilk defa sizden duyuyorum. Allah kelamının ne zararı olabilir?

   • Gülnur dedi ki:

    Aynen katiliyorum! Allahin ayetinden asla zarar gelmez!

   • Hatice bayram dedi ki:

    Duanın sayısı olmaz günde istediğiniz kadar okuyun fazla okumanın zararı olurmu hiç ayet-el kürsü okuyorsunuz okudukça insan rahatlıyor bence dinimizi iyi araştıralım herkesde herseyde inanmayın

   • Tuba dedi ki:

    Erkan Beyin söylediğine şu noktada katılıyorum. Evet zararı olabilir ama şu yönden. Üzerinize ağırlık yapar. Çünkü fazileti büyük olan duaları kafamıza göre okursak eğer biz de bunun ağırlığını yaşamımıza çekeriz kaldırabilip kaldıramayacağımızı bilmeden.. Okuyup araştırmakta fayda var. Bu 313 adet ayetel kürsiyi şu şekilde okuyorum; Öncelikle 2 rekat allah rızası için 2 rekat da hacet namazı kılıyorum ve sonrasında da 7 geceye bölüp (her gece namazlarımı kılıyorum tabii) öncesinde 11’er adet nas felak ve fatiha okuduktan sonra 313/7 yani hergün 44 son güne 47 adet denk geliyor bu şekilde okuyorum. Yoksa tabiki Allahın kelamını zikretmekte ne zarar olabilir. Ama herşeyin bir usulü var lütfen dikkat etmek lazım. Herkesin zihni o algıya sahip olamayacağı için zerimize ağırlık olabilecek durumlardan da allah rızası için kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum.

  • Muhammed İlker dedi ki:

   Selamu aleykum kardeşim
   Aynen sana katılıyorum, rabbimin ayetlerinin fazilet etki ve tesirleri okuyanın ALLAH C.C katındaki ihlas ve mertebesine göre değişir, bende belirli bir süredir vird edindiğim ayetel kursi yi ilk olarak 21 tane ve günde 2-3-5 gibi adetler arttırarak okudum, bizler maalesef ahir zamanda yaşıyoruz, dumanı burnunuza tüten faiz ve haram çukurunun içinde devbelenirken bu ayetlerin vücudumuzdaki oluşacak yüksek enerjisi karşısında savunmasız kalıyoruz, vesselam 21 ile başladım okuma sayısına bu gün 150 ile devam ediyorum, vücudumuz bu enerjiye alışık değil maalesef, okumaya ilk başladığımda yorgunluk, bitkinlik, aşırı sinir vs oluşuyordu zaten öneriyi aldığım yer müsbet şekilde bu etkilerden bahsetmişti, öncelikle okuduğumuz bu ayetlerin manasını bilip o şekilde arapça sını tecvit e uygun olarak okumak en doğrusunu, faziletine gelirsek, aşmam gereken çok yol var ilerlerkende sırlar diyarında kalmak en doğrusu olacaktır, ancak rüya alemi ve kalbe gelen ilhamlar müthiş

   Özüne gelirsek benimde nacizane önerim, Adabına uygun okumak ve sindire sindire sayıyı arttırmak en makulu bir şekilde çevremde aşırı okuyarak oluşan enerjiden dolayı musallat isabet edenler oldu, amacım burada insanları korkutmak yada ayetlerden uzaklaştırmak değil sadece ne yaparsanız yapın kontrolünüzü sağlayarak yapın..

   Selam ve dua ile kalınız

   • Hacer dedi ki:

    Allahin ve Resulun selami ve bereketi üzerinize olsun kardesim.Allah razi olsun ne güzel aciklamissiniz.Birden bire cok fazla sayida okumak esizinde belirtmis oldugunuz gibi enerjisi cok yüksek oldugundan agirlik halsizlik bas agrisi olabiliyor.Vücudun yavas yavas o enerjiye alismasi gerekiyor.Bende 21 gün 21 Ayetelkürsü ile basladim.sonra 41 gün 40 a cikardim 41 gün sonra 70 ve suan 101 ile devam etmekteyim cok sükür nasip eden Rabbimize hamdolsun.
    Selam ve dua ile.
    Rabbim tüm ümmedi Muhammedi korusun
    AMIN

 20. İlhan şen dedi ki:

  Selâmüm Aleyküm;
  Ben yıllardır her seher vakti 7 adet okuyorum sağ sola öne arka yukarı aşağı okuyorum.sadece geçen gün gene kalktım sıra ayetel kürsilei ojumaya geldi sağ okudum sola okudum öne okudum sonra içime öyle üşengeçlik geldiki aman zaten bişi olmıyor dedim yıllardır yaptığım şeyi yarıda kestim.ve ertesi gün alakasız bir sebebden biri bana saldırdı okadar hızlı koşarak yüzüme 3 kere yumruk salladı hepsimdede vuramadı o hızla hep yerlerde sürümdü ne sağımdan nede solumdan vurabildi ben birşey yapmayıp karşılık dahi vermeme rağmen yerlerde süründü en son arkam dönüktü boynumun altına yumruk yedim yani ayetel kürsi okumadım bölgeye bir gün okumadım yarıda kestim sadece ordan darbe aldım ve o an hemen seher vaktinde durumun aklıma heldi ve ne kadarda etkili olduğu Allah bana örneği ile gösterdi mutlaka okuyum kimsenim gücü yetmiyor.

 21. alpay dedi ki:

  hayırlıgünler.
  ben 313 ayetel kürsiden önce;
  dua ettim işsizim bu durumumu Yüce Allah’a arzettim.
  sonra,
  1.gün 100
  2.gün 150
  3.gün 83 kez okudum varsayarsak, toplamda 313 oluyor.

  benim burda bir eksiğim yanlışım varmıdır? 313 kez bi defadamı okunur yoksa günlere bölerek yukarıdaki gibi okusam olurmu?
  bukonuda fikir verirseniz çok mmnun olurum. şimdiden Allah razı olsun.

  ——-

  SORU: işe girmeyle ilgili 170 defamı 201 defamı yoksa 313 defamı okumak doğru olandır? bu konuda da soruyu atlamak istedim bunada cevap alabilirmiyim ?

  • gül dedi ki:

   Vallahü ğalibün ala emrihi.5000 defa okunacak iş için sınava girenler için.

   • Kadriye dedi ki:

    Kusura bakmayın ama. Çok okuyup çok faydalı olcak diye bir durum mu var. 5000 kere okuyacak diye sınava çalışamiycaksiniz. Böyle bir zihniyeti anlamıyorum. Kalbten Allah’a duasını yapan, mükafatını alır, sayıya bakmaz …

  • Cemal dedi ki:

   Hocam yanlış anlamaz iseniz birşey belirtmek istiyorum. 100 + 150 + 83 = 333 oluyor

 22. Nariman dedi ki:

  Tewekkurler!

 23. Çiçek dedi ki:

  Selamin aleykum ben hayırlı bir evlilik yapmak istiyorum ve hep en hayirlisinı istiyorum hangi duaları okumam lazim

  • ebru dedi ki:

   Hakkimda hayirli ise kabul eyle yarabbi die dua et ve ayetel kursi oku cok kudretli kuvvetli bi duadir.

 24. delikiz dedi ki:

  bende her ezandan sonra yatmadan okuyorm.sizden birsey rica edecektim bir dilegim var rabbimden ne yapabilirm

  • kamil dedi ki:

   Bir dileyim var diye yazmışsınız eğer bu dileğiniz hayırlı bir işiniz için ise; Allah Tealadan Hayırlısını dileyerek şunu yapabilirsiniz. Bir istek, dilek veya muradınız için yapmanız gereken şey;
   Ayet-el kürsüyü Cuma günü sabah namazından önce, (imsak vakti girmeden) abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz çökerek, ibret alarak, tane tane ve anlamını düşünerek, kelime kelime, içine sine sine okunursa, Allah’ta razı olursa 313 defa Ayet’el-Kürsi okuyabilirsiniz; okuduktan sonra da,
   “Ya Rabbe’l-Azim, bu ayeti kerime hürmetine 313 Ashab-ı Bedir ve 313 Ashab-ı Talût hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua edenin maksadı gerçekleşebilir. Yeter ki siz Allah Teala ile irtibatınızı kesmeden dualara devam ederseniz dilekleriniz hem bu dünya hem de ahiret hayatı için kabul olabilir. Çünkü duaları kabul edecek olan Allah Teala Hazretleridir.

 25. Kerim OKUR dedi ki:

  Evden çıkarken mutlaka ayetel kürsi,3 ihlas ve felak-nas okur o şekilde çıkarım. Rabbim her daim şeytandan uzak eylesin bizleri.

 26. tanju dedi ki:

  Ben her sabah işe giderken hasta babamın şifası niyetine 7 kez okuyor ve etrafıma üflüyorum. Bunu her gün yapmaya gayret gösteriyorum. Hergün okuduğum için 313 okumuş gibi bir ayda sevabı oluyor mu?

  • kamil dedi ki:

   Ben her sabah işe giderken hasta babamın şifası niyetine 7 kez okuyor ve etrafıma üflüyorum. Bunu her gün yapmaya gayret gösteriyorum. Hergün okuduğum için 313 okumuş gibi bir ayda sevabı oluyor mu?
   Siz Allah Teala’nın rızasını kazanmak için okuduğunuz müddetçe mutlaka bir sevap alırsınız. 313 meselesi ayrı bir meseledir.
   Cuma günü sabah namazından önce, (imsak vakti girmeden) abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz çökerek, 313 defa Ayet’el-Kürsi okuduktan sonra;
   “Ya Rabbe’l-Azim, bu ayeti kerime hürmetine 313 Ashab-ı Bedir ve 313 Ashab-ı Talût hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua edenin maksadı gerçekleşir.
   Bir de babanızın şifası niyeti ile okursanız kendinize ayriyeten okuyup önünüze arkanıza sağ ve sol taraflarınıza yukarı ve aşağıya üf diye değil Hu diye üflemelisiniz son 7 inciyi de elinize Hu deyip üzerinize sürebilirsiniz.
   Not. Hu Allah Tealanın ismidir. Hüve yazılır Hü okunur.

 27. Serraşeyda dedi ki:

  Adetliyken ayetel kürsiyi dinlersek de korunur muyuz

  • kamil dedi ki:

   Kadınların özel durumları hakkında;
   Allah’ın insanoğlunun kadınlarına üremesi için takdir ettiği bir haldir. Periyodik tir. Başlaması ve sonuçlanmasında iradesi yoktur. Adet hali cünüplük gibi değildir. Cünüplük genel de irade halidir. Ama adet hali böyle değildir. Olumsuz nitelikte Ruhi ve fiziksel etkileri olan bir durumdur. Allah’ın varlığı sebebi ile İlişkiye girilmesini yasakladığı ve namaz yükümlülüğünü düşürdüğü özel bir haldir. Kadın hem Allah’ın rahmetini temsil eder (sınırsız şefkatiyle) hem de Allah’ın erkeklerden ziyade merhametini üzerine çeken varlıktır. Yaratan düzeni böyle kurmuştur.
   Adetli iken Kur-an dinlenebilir. Ayet-el kürsü de kur-anda bir ayettir. Ayet-el Kürsüyü manalarını düşünerek dinlemelidir.
   Fakat her hali karda koruma için bir dua vardır. O duayı okumanızı tavsiye ederiz.
   Okunabilecek dua; “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdı vela fissemai ve hüvessemiulalim’ Bu duayı kim sabah ve akşam 3’er defa okursa Allahın koruması altına girer, hiç kimse hiçbir şey ona zarar veremez. Bu dua şifa amacı ile de 7 defa okunabilir.
   Dua’nın Anlamı: “İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.” KAYNAK: (Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mâce. Bkz. Sahih-i İbni Mâce 2/332)

 28. murat dedi ki:

  313 defa okunmali ama bir gundemi yoksa belli bir zamani varmi…?

  • kamil dedi ki:

   Bir istek, dilek veya muradınız varsa;
   Cuma günü sabah namazından önce, (imsak vakti girmeden) abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz çökerek, 313 defa Ayet’el-Kürsi okuduktan sonra;
   “Ya Rabbe’l-Azim, bu ayeti kerime hürmetine 313 Ashab-ı Bedir ve 313 Ashab-ı Talût hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua edenin maksadı gerçekleşir.

 29. Dilek dedi ki:

  Okudugum zaman ustumden butun sıkıntılar gidiyor Allah’ıma bunun icin tesekkur ediyorum insanlari dardayken kurtariyor ozellikle 22 adet okumak Hazreti Muhammed (sav)’in hurmetine yardimci ol Allah’im demek cok daha iyi oluyor.

  • Uyarı dedi ki:

   Peygamberimiz dahi olsa Peygamberimiz hürmetine demek Yanlış olabilir Allahtan direk olarak dileyin Bunları bir cok hocada yapıyor yanliş olabilir farkında olmadan şirk olabilir çünkü Bildiğim kadarıyla Allah hiç bir aracı istemez şunun hürmetine bunun namına demek yanlış olabilir doğrusunu öğrenmek lazım

 30. Suraya dedi ki:

  çok sağolun sayenizde imanla doldum 🙂

 31. gul dedi ki:

  25 yıldır ayetel kürsü okuyorum. hiç ezberliyemicemi sanırdım.Sıkıntılı bir dönemde sabah, öğle, akşam 3’er kere okuyarak hem başımdaki beladan kurtuldum, hemde ezberledim.

 32. ebru dedi ki:

  Zaten çok inanirdim ayetel kursine şimdi daha da husu doldu içime Rabbim sizden razi olsun insalalh

 33. Fatih dedi ki:

  Ayet-el Kursiye İlişkin Rivayetler

  -Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

  -Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

  -Seleme İbni Kays (Radıyallâhu anh) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.”

  -Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

  -Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa Allah’ın izni ile şifa bulur.

  -Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (Radıyallâhu anh) tarafından buyurmuştur.

  -Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.

  -Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

  -Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

  Hz. Ömer(Radıyallâhu anh) “Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayete’l-Kürsi’yi birer defa okursa, her okuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine ve sekinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün okuyan kişiye, hiçbir (şeytan, cin ve kötü insan) zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.”

  Alıntıır. okumak isteyen olur diye yazdım. Rabbim herkesin duasını kabul etsin.

 34. Hiranur dedi ki:

  birde inanarak okumak var içten,samimi okunursa daha iyi olur.

 35. KAMİL dedi ki:

  Ayet-el Kürsiyi okumanın bazı sırları ve korumaları vardır. Belirli sayılarda ve belirli zamanlarda okunduğunda okuyan huzura erer. Allah Teala’dan dünya ve ahiret ile istek ve arzuları belirli sayılarda ve belirli zamanlarda okunduğunda Allah Teala’nın izni ile istek ve arzularına kavuşur.
  Ayetel kürsiyi okumaya devam edenler üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü Allah ile başlıyor ve tevhid ile devam ediyor.

 36. Murat Oran dedi ki:

  Maddi manevi çok sıkıntıdayım hayattan tat alamıyorum sabır ediyorum fakat dayanacak gücüm kalmadı ne yapmalıyım hangi duayı okumalıyım

 37. Samira kanmaz dedi ki:

  Allahım beni ve benim gibi zor durumda olanlara bu dualarla yardım et ustumdekki muskalar bozulsun inş.

 38. ramazan dedi ki:

  gerçekten doğru ben her akşam uyumadan önce okuyorum ve akşamları çok rahat uyuyup uyanıyorum

 39. yunus dedi ki:

  Selamün aleyküm müslüman kardeşim. Bana dua da bulunmanızı istiyorum cok zor durumdayım borçluyum.

 40. kenan dedi ki:

  Sitenizi bugun ziyaret ettim cok memnun kaldim. bu sekilde bir cok insana dua ogretiyorsunuz. kimse sure kitabi alip okumuyor ama bu sayfadan okuyup ogreniyor. Allah sizden razi olsun.

 41. mücahit mlatya dedi ki:

  Allah( c.c.)tüm kullarindan razi olur inşallah çok kuvvetli bir dua allah ne yücedirki kulana herşeyi apaçık sunmuş la ilahe illallah muhammeden resulullah allah allah bizi kuvvetli bi imanla yanina alir inşallah eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enle Muhammed en abduhu ve Resulü kelimesi saadet ile çene kapamayi cümle müslüm kardesimize nasip eder inşallah ..

 42. muharrem dedi ki:

  yüreginize saglık allaha emanet olunuz

 43. UGUR GÖRKEY dedi ki:

  Çok güzel düşünülmüş emeği geçen herkese teşekkürler

 44. Muhterem dedi ki:

  Allah sizden razı olsun böyle bir site acıp böyle bilgileri paylaştığınız için

 45. songūl balcı dedi ki:

  böyle sayfalara can kurban

 46. manolya dedi ki:

  cok tesekkur ederim Allah razı olsun…

 47. Aysel dedi ki:

  Bu guzel paylasim icin tesekkur ederim InsAllah hep boyle faydali seyler yazarsiniz.

 48. nisa dedi ki:

  Allah razi olsun sizden

 49. halil dedi ki:

  allah sizden ve emeği geçen tüm ümeti muhammed (s.a.v)ümetinden razı olsun

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç