“Celâl ve azamet sahibi olan ve şanı yüce.” manalarına gelen “el-Celîl” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de iki farklı ayet-i kerimede “Zü’l-Celâl” terkibiyle geçmektedir. “Onun üzerinde bulunan (ve toprakta yaşayan) herkes fanîdir! (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeye tam anlamıyla lütufta bulunan) O celâl ve ikrâm sahibi olan Rabbinin Zât’ı ise sürekli kalacaktır!” (Rahmân Sûresi, 55/27-28) meâlinde birbirini takip eden ayet-i kerimeler bu bağlamda zikredilebilecek ayet-i kerimelerdendir.

Bu ism-i şerifin manasından kullara düşen hisseler, her türlü kötü huylardan arınmaya yönelik çalışmayı kapsayan duygu ve düşüncelerdir. İnsanoğlu almış olduğu öğütlerin gereğini yapma yolunda; kibir, riya, mal sevdası, dünya hırsı ve kıskançlık gibi huyları def edip kardeşlik, tevazu, ihlâs, vakar ve ciddiyet gibi güzel huyları kazanmaya çalışmalıdır. Bu hassasiyeti taşıyanlar; pisliklerden, reziletlerden ve diğer düşüklük durumlarından uzak olurlar. İnsan, “el-Celîl” olan Rabbinin rızâsını ancak bu hissiyatla elde edebilir.

“Celâl” sıfatı, tasavvufî açıdan da mühim bir sıfattır. Ehl-i tasavvuf, bu sıfat ve tecellîlerinin üzerinde çok durmuşlar, “Cemal” sıfatıyla birlikte ele alarak değerlendirmişlerdir. İmâm-ı Gazâlî Hazretleri bu bağlamı şu ifadelerle açıklamıştır: “Celâl sıfatları, kimseye muhtaç olmamak, hâkimiyet, tekaddüs, ilim ve kudretten ibarettir. Bu sıfatların hepsini birden ihtiva eden mutlak cemdir ki, o da Allah’tır (Celle Celâluhû). Allah’ın (Celle Celâluhû) Kebîr olması, zatının kemâline, Celîl olması sıfatının kemâline, Azîm olması ise her ikisinin (Zâtının ve sıfatının) kemâline racidir…

El-Celîl Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“el-Celîl” ism-i şerifi, manasındaki celâlet ve ululuğa da bağlı olarak, zikredenine yücelik kazandır. “Yâ Celîl” ism-i şerifinin zikrine devam edenler, çevrelerinde kıymetli bir kimse hâline gelirler. Meziyetlerinde artış söz konusu olur, sözleri dinlenir, öğütleri de rağbet görür.

İsm-i şerifin havassı ve esrarı bağlamında muhtelif terkipler de kaydedilmiştir. İsm-i şerifi bir kâğıt ya da kumaşa yazarak üzerinde taşıyan kimsenin ahlâkının güzelleşeceği, varsa kötü huylarından arınacağı belirtilmiştir.

“Yâ Celîl” ism-i şerifinin zikrine ihlâsla devam eden ve daha önce belirtmiş olduğumuz şekilde özenli bir hayat sürmeye gayret edenlerin, zâlimlerin şerrinden emin olacakları ve maddî-manevî güce kavuşacakları müjdelenmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *