“Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan.” manalasına gelen “el-Muîd” ism-i şerifi, lügatte “tekrar eden” köküne dayanır. Bu anlam, mahlûkatı yoktan var eden Allah Teâlâ’nın, öldürdükten sonra yeniden dirilteceğine işarettir. “Allah önce yaratır, ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonunda O’na döneceksiniz.” (Rûm Sûresi, 30/11) âyet-i kerîmesi bu hakikati, ism-i şerifin manasını da fiil olarak zikretmek suretiyle açıkça beyan etmektedir.

Allah Teâlâ’nın bu ism-i şerifi, temelde O’nun kudretine dayanır. Bu bağlam Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyrulmuştur: “Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.” (Enbiyâ Sûresi, 21/104)

Kulların ism-i şeriften alacakları ilham, Allah Teâlâ’nın kudreti karşısında acziyeti ikrar ve bu bilinç doğrultusunda yaşamak olmalıdır. Mal, mülk, mevki ve makam her ne ise… İnsanoğlu bir faninin ulaşabileceği bütün variyete ulaşsa dahi kulluk esaretinden kurtulamaz. Dolayısıyla, bu hakikatleri dikkate almak suretiyle, birtakım kullara ya da Allah Teâlâ’nın hükmü dışında bir otoriteye ram olunmamalıdır.

İsm-i şerifin manasına uygun olarak, bilhassa sosyal alana taalluk eden bozulmuş birtakım işleri düzeltmeye, arası bozuk olan insanların arasını yapmaya ve hatırşinaslığın lüzumu olarak hak ve hukukun söz konusu olduğu büyüklerle ve dostlarla olan münasebetler geliştirilmeye çalışılmalıdır.

El-Muîd Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Mûid” zikrine ihlâslı bir şekilde, manasına şeksiz ve şüphesiz iman üzere devam eden kullar, ism-i şerifin tecellileri doğrultusunda, kaybetmiş oldukları nimetlere yeniden kavuşur ve unutkanlık gibi bir zafiyetleri söz konusuysa bundan kurtulur. İsm-i şerifin, elden giden nimetlerin tekrar kazanılması veya kaybedilen bir şeyin bulunmasına yönelik olarak her sabah 124 kez; unutkanlığa karşı ise günde 100 kez zikredilmesi tavsiye edilir. İsm-i şerifin zikrine devam edenler her türlü endişe ve korkulardan uzak olur.

Aklını yitirmiş olan bir kimsenin niyetine, bir süre boyunca günde 124 kez olmak üzere devam edilmesi durumunda şifanın hâsıl olacağı kaydedilir. Günümüzde mü’minlerin dahi en büyük sorunlarından biri gaflet hâlinden kurtulamamaktır. Bununla mücadele konusunda “Yâ Muîd” ism-i şerifinin zikrine günde 124 kez olmak üzere devam edilmesi tavsiye olunur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *