Beyyine Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – BEYYİNE SURESİ DİNLE

Beyyine Suresi Arapça (Resim)
beyyine suresi

Beyyine Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Beyyine Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Ehl-i kitap ve müşriklerden o küfredenler: infilâk edecek değildi gelinciye kadar kendilerine beyyine.
2) Allah’dan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur.
3) Öyle ki onlarda bütün “Kütüb-i kayyime”.
4) Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak geldikten sonra ayrıldılar kendilerine o beyyine.
5) Halbuki onlar ancak şununla emr olunmuşlardı: hak perest müvahhid (hanîfler) olarak dîni Allah için halis kılarak yalnız Allah’a ibadet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler, ve odur “dîni kayyime”.
6) Küfr edenler: gerek Ehl-i kitap’dan olsun gerek müşriklerden muhakkak cehennem ateşindedirler, orada muhalled kalacaklardır, onlardır bütün “şerr’ül-beriyye”.
7) Muhakkak ki iman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün “hayr’ul-beriyye”.
8) Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Beyyine, kelime anlamı olarak “açık delil, kesin belge” anlamlarına gelmektedir. Beyyine suresi Müslümanlar tarafından farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu isimlerden sıklıkla kullanılanlar “Kayyime, Beriyye, İnfıkak” adlarıdır. Rivayet olunur ki; bu sure Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından “LemYekünillezineKeferü” olarak anılmıştır.

Beyyine suresi, Medine’de inene sureler arasında yer almakla birlikte 8 ayetten oluşmaktadır. Nüzul sırasına göre yüz birinci sure olmakla birlikte bu surenin Mushaf’taki sırası doksan sekizdir.

Beyyine suresinde Ehl-i Kitap’ın var olan bütün delillere rağmen karşı çıkmaları konu alınmıştır. Ehl-i Kitap yani kitabı olanlar; İslam dininde Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kutsal bir kitap sahibi olanlara denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu tabir kullanılarak Ehl-i Kitap müşriklerden ayrı bir yerde tutulmaktadır.

Beyyine suresinde; Ehl-i Kitap’a geçmiş dönemlerde emredilen bazı hususlarda tekrar hatırlatılarak Ehl-i Kitap’ın da iman etmesi gerekliliği aktarılmıştır. Bu suredeEhl-i Kitap’a hatırlatılan konular arasında namaz kılmak ve zekât vermenin onlara söylenmiş olması da yer almaktadır. Ayrıca inanan ve güzel amel işleyenlerin insanlar içinde en hayırlısı olduğu da bildirilmektedir. Bu sure ile buyrulanlar arasında gerek müşriklerin gerekse Ehl-i Kitab’ın kâfirlerinin cehennem ateşinde ebedi olarak kalacağı da yer almaktadır. Beyyine suresinde insanlar arasında en şerli olanların kâfirler olduğu söylenmiştir.

Beyyine suresinde kısaca; Ehl-i Kitap’ında iman etmesi gerekliliği, onların açık deliller varken hala şüpheye düşmüş olması ve geçmişte kendilerine de emredilen bazı noktalar anlatılmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *