El-Aliyy İsminin Anlamı & Faziletleri

“Yüceler yücesi, çok yüce.” manalarına gelen “el-Aliyy” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın, zâtı ve sıfatları konusundaki üstünlüğüne delâlet eder. Nasıl ki O’nun zâtı ve sıfatları konusunda herhangi bir benzerinden bahsedebilmek mümkün değilse, varlığını ve yüceliğini herhangi bir şeyle mukayese edebilmek de mümkün değildir. İsm-i şerif, “ulüv” ve “alâ” gibi kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamlarına gelen kelimelerden türetilmiş bir sıfattır.

Kullar, “el-Aliyy” ism-i şerifinin tecellilerinden hissedar olmak istiyorlarsa mütevazı olmak zorundadırlar. Zira Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Allah tevazu edeni yükseltir, kendini büyük görüp kibirleneni ise alçaltır.” (Müslim, “Bir ve’s-Sıla”, 69; Tirmizî, “Birr”, 82) buyurarak tevazuun ehemmiyetini vurgulamıştır. Bu öğüt, Kur’ân-ı Kerîm’de Hazreti Lokman’ın (Aleyhisselâm) oğluna öğüdü olarak da yer almaktadır.

“el-Aliyy” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de sekiz defa zikredilmektedir. Bu hitaplardan birisi şöyledir: “İşte bu (üstün kudret ve ilim vasfının eserlerinin açığa çıkması) şu sebepledir ki gerçekten Allâh (varlığı zorunlu ve sadece Kendine bağlı olan) Hakk’ın ta Kendisidir, O’nun dışında tapmakta oldukları şeyler ise, şüphe siz ki bâtıldır, bir de muhakkak Allâh, (tüm varlıklara karşı üstünlük sahibi olan) Aliyy de, (her şeyden büyük olan) Kebîr de ancak O’dur.” (Lokmân Sûresi, 31/30)

Kısıtlı bir şekilde de olsa insanlar için bir tür yücelikten bahsedilebilir. Bu aynı zamanda bir tür karşılaştırmanın sonucudur. Oysaki Allah Teâlâ için böyle bir durum söz konusu değildir. Zira O’nun üzerinde herhangi bir yücelik ve üstünlük durumundan bahsedebilmek mümkün değildir.

“el-Aliyy” ism-i şerifinin manası doğrultusunda insanlara düşen şey, sadece manayı kavramak ve Allah Teâlâ’nın yüceliği karşısında boyun eğmek değildir. İnsanlar bu hakikati diğer insanlara ulaştırmak ve onları bu hakikatten haberdar etmek durumundadırlar.

El-Aliyy Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Manasına inanarak ihlaslı bir şekilde “Yâ Aliyy” ism-i şerifini yüz on defa bir kâğıda yazıp üzerinde taşıyan gurbetteki kimseye, evine dönmek müyesser olur. Bunu fakirler tatbik ederseler zengin bir kimse hâline gelirler ve insanların katındaki değerleri de yükselir.

Bu ism-i şerifin zikrine daimî olarak devam eden kulların ahlâkı güzelleşir, rızıkları ve ilimleri de bereketlenir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak