“Mutlak hâkim, hakkı batıldan ayıran ve hikmetle hükmeden” manalarına gelen “el-Hakem” ism-i şerifi, asıl yönüyle, hükümleri takdir eden yani nihaî hükmü belirleyecek şekilde hükmeden anlamını taşıması açısından mühimdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “(Habîbim! Onlara de ki:) Şimdi ben, Allâh’tan başka bir hakem arar mıyım? Hâlbuki o (Kur’ân gibi mûcizeliği âşikâr olan bir) kitabı (bütün karışıklıkları ortadan kaldıracak nitelikte ve kendisinde hak ile bâtıl) tamamen açıklanmış bir şekilde size indirmiş olan ancak O (Allâh-u Sübhânehû)dur…” (En’âm Sûresi, 6/114) Ayet-i kerimenin manasına göre; Allah Teâlâ’nın hükmünün bulunduğu kati (açık ve net) bir konuda O’nun hükmünün dışında çıkmak yani O’ndan başka bir hakem arayışına girmek asla doğru değildir.

Elbette ki kullar da hakemlik yapabileceklerdir; ama onlar, Allâh Teâlâ’nın hükmünün bulunduğu bir konuda O’nun hükmüyle hükmetmek zorundadırlar. Ancak Allâh Teâlâ’nın hükmünün bulunmadığı bir durum söz konusuysa, bu durumda hakem olan kişi, Kur’ân ve Sünnet’in hükümlerinden çıkan genel kanaatiyle, adaletli bir şekilde hükmetme yolunu seçer. Dolayısıyla kulların hakemliği, mecazî bir hakemlikten ibaret olmuş olur.

Konunun muhakkak ki ahirete bakan yönleri de vardır. İnsanlar dünya hayatında hemen her konuda ihtilâf içerisindedirler. Bu ihtilâfları giderecek olan ve haklı tarafın kim olduğunu tayin ve takdir edecek olan da Allah Teâlâ’dır. Nitekim O, şöyle buyurmuştur: “Artık (o zaman, dînî konularla alâkalı) kendisinde ihtilaf etmekte bulunmuş olduğunuz şeyler hususunda, aranızda (kimin haklı, kimin haksız olduğuna) Ben hüküm vereceğim!” (Âl-i İmrân, 3/55)

İnsan, gelip geçici şu dünya hayatında mal, mülk, saltanat vs. hiçbir şeye aldanmamalı, bunların hepsinin fani olduğu gerçeğini aklından bir an olsun çıkarmamalıdır.

El-Hakem Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Hakem” ism-i şerifine, anlamına inanarak ve Allah Teâlâ’ya güvenerek gecenin yarısında altmış sekiz defa devam eden kimseye ilim, adalet ve hilimden müteşekkil hikmet sıfatı bahşedilir. Gece yarılarında bu ism-i şerifin zikrine abdest üzere 100 defa olmak üzere devam eden kişiye ilâhî sırlar açılır.

Bu ism-i şerifin zikrini âdet hâline getiren kimse eserlerine nail olarak sözü etkili bir kimse olur ve savunduğu davalarında da galip gelir.

İsm-i şerifi, “Yâ Hakem Celle Celâluhû” terkibiyle 68 kez okuyan kimsenin de yine hükmüne itibar edilen biri olacağı kaydedilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *