“Her işi emirleri hikmetli olan, her şeyi hikmetle yaratan.” manalarına gelen “el-Hakîm” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın mahlûkata yönelik verdiği hüküm ve hikmetlerin kemaliyle muttasıf (sıfatlanmış) olduğunu ifade etmesi yönünden mühimdir. Buna göre O (Celle Celâluhû), takdir ettiğinde her şeyi yerli yerinde ve en münasip şekilde takdir eder; işleri, oluşları ve yaratılmış olan canlı-cansız her şeyi lâyık oldukları yere yerleştirendir.

Allah Teâlâ’nın yaratışındaki hikmet, birçok açıdan ele alınabilir. Mahlûkatı hak üzere yaratması, şeriatında ve emirlerinde türlü türlü hikmetler ve manevî arka planlar bulunması, bu hikmetlerin ahlâktan amellerin tanzimine kadar her şeyi kapsaması, ism-i şerifin delâleti açısından son derece mühimdir. “el-Hakîm” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de 91 kadar yerde zikredilmiş, bazı ayet-i kerimelerde muhtelif ism-i şeriflerle beraber yer almıştır. “el-Azîz” ism-i şerifiyle birlikte zikredildiği: “…Muhakkak ki Allah çok güçlüdür ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/62) âyet-i kerimesi mana açısından ism-i şerifin çarpıcılığını açıkça izhar etmektedir.

Allah Teâlâ’nın zatına izafe ettiği “hüküm verme” fiili, dünyayla alâkalı işlerde hüküm vermenin yanında, hesap gününde nihaî hüküm verme açısından da yüce bir anlam ifade eder.

Kullar, ism-i şerifin manası ve havassından hissedar olabilmek için evvela Allah Teâlâ’nın hiçbir işinin hikmetsiz olmadığı hakikatini idrak etmelidirler. İsm-i şerifin manasından istifade etmek isteyen, ibadet niyetiyle Allah Teâlâ’nın hikmetinin sonsuzluğunu düşünür, manevî gücü ve tefekkür ufku nispetinde bu noktada tespitlerde bulunur. Bu tespitler hiç şüphesiz imanı kuvvetlendirir; kalpleri cilâlatır ve parlatır. Bu tavır, aynı zamanda ibret gözüyle bakabilmeyi ifade eder.

El-Hakîm Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“el-Hakîm” ismi şerifinin zikrine “Yâ Hakîm” şeklinde devam edenler endişe ve korkulardan emin olurlar. Her gün 78 defa okumayı âdet edinenler, korkulacak durumlara düşmekten muhafaza olunur ve varsa büyük dertlerinden kurtulurlar. Bir iş üzere bulunanlar bu ism-i şerifi zikrettikleri takdirde işleri kolaylaşır. Buna bağlı olarak, herhangi bir işe başlanmadan önce ism-i şerifin zikredilmesi ve iş boyunca da dilden düşürülmemesi tavsiye edilmiştir.

“Yâ Hakîm” ism-i şerifini zikir konusunda sebat edenler, ilim ve hikmet sahibi kullar arasına dâhil edilirler. İsm-i şerifin zikri, zikredeninin mutluluğa kavuşmasına vesile olur. İsm-i şerifi zikretmek, rızık genişliği getirir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *