Ayetel Kürsi

AYET-EL KÜRSİ AYETİ

ayetel kürsi

AYET-EL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. (Bir şeyi gerçekten bilmek için, onu anlamak gerekir. Lütfen aşağıdan anlamını okuyunuz.)

AYETEL KÜRSİ ANLAMI (MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

AYETEL KÜRSİ DİNLE

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – AYET-EL KURSİ DİNLE

 

 


 

SURELER

* ADİYAT SURESİ

 

* ALAK SURESİ

* ASR SURESİ

* BEYYİNE SURESİ

* DUHA SURESİ

* FATİHA SURESİ

* FELAK SURESİ

* FİL SURESİ

* HÜMEZE SURESİ

* İHLAS SURESİ

* İNŞİRAH SURESİ

* KADİR SURESİ

* KAFİRUN SURESİ

 

* KARİA SURESİ

* KEVSER SURESİ

* KUREYŞ SURESİ

* MAUN SURESİ

* NAS SURESİ

* NASR SURESİ

* TEBBET SURESİ

* TEKASÜR SURESİ

* TİN SURESİ

* ZİLZAL SURESİ

* ESMÂÜ’L HÜSNA

ÂYETEL KÜRSİ VİDEO

 

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ

Âyetü’l-Kürsî, mushaf sırasına göre Kur’ân-ı Kerîm’in 2. Sûre-i Celîlesi olan el-Bakara Sûresi’nin 255. âyet-i kerîmesidir. Muhtelif vesilelerle çeşitli talep ve dileklere bağlı olarak okunması âdet edinilmiş olan âyet-i kerîmenin halk arasında bu derece bilinir ve okunur olması elbette tesadüf değildir.

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’NİN NÜZÛL SEBEBİ

Müşrikler, tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor, Allah Teâlâ’ya inandıklarını söylemekle birlikte, O’nun ulûhiyetine ait sıfatlarını inkâr ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok âyet-i kerîme nâzil olmuşsa da Âyetü’l-Kürsî, Medine döneminin ilk yıllarında, Allah Teâlâ’ya inanç konusundaki doğru itikadı âdeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke’de inmiş olan tevhid âyetlerinin ortak mânâsını özetlemek üzere indirildi. (el-Mürşidî, vr:27/A)

Bir başka rivâyete göre bu yüce âyet-i kerîme, Peygamber Efendimiz’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) anlattığı bir kıssanın ardından indirilmiştir. Bu anlatım, kaynaklarımızda şöyle yer almaktadır:

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) şöyle rivâyet etmiştir: “Resûlüllah’ı (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) dinledim, minberi üzerinde Hazreti Musa’dan (Aleyhisselâm) haber veriyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa’ya: ‘Ey Musa! Senin Rabbin uyuyor mu?’ diye sordular. Hazreti Musa da onlara: “Allah’tan (Celle Celâlühû) sakınınız’ deyip onları böyle sorulardan menetmeye çalıştı. Bunun üzerine Allah (Celle Celâlühû) bir meleği Musa’ya (Aleyhisselâm) gönderdi. Üç gün üç gece onun uyumamasını sağladı. Sonra ona iki şişe verdi. Her birisi bir elindeydi. Onları korumasını emretti. Zaman zaman Musa uyuyor, elleri birbirlerine vurulacak şekle yaklaşınca uyanıp onları birbirinden uzaklaştırıyordu. Sonunda şişeleri birbirine değdirecek tarzda uyudu ve şişeleri kırdı. Allah (Celle Celâlühû) Musa’ya (Aleyhisselâm): ‘Eğer ben uyusaydım elinden düşen iki camın helak oluşu gibi, gökler ve yerler böylece düşer, helak olurlardı’ diye vahyetti.” Âyetü’l-Kürsî işte bu kıssanın anlatılışının ardından indirilmiştir. (Âlûsî, 2/8-9; Ali Arslan, 2/227-239)

ÂYET-İ KERÎMENİN İSİMLENDİRİLMESİNE DAİR

Kaynaklarımızda Âyetü’l-Kürsî’nin kırk kadar ismi olduğundan bahsedilmektedir; fakat kendisinde bulunan “Kürsi” lafzından yola çıkılarak daha çok bu şekilde anılagelmiş ve halk arasında da bu isim yaygınlık kazanmıştır. Âyet-i kerimenin yaklaşık 90 kadar ismi bulunduğu belirtilmektedir. Bu isimlendirmelerin her biri de âyet-i kerimenin muhtevasında bulunan farklı unsurları esas almaktan kaynaklanmıştır. “Âyetü’l-Kürsî, Sûretü’l-Kürsî, A‘zamu’l-Âyât, Âyetü’t-Tevhid, Âyetü Sıfatillah ve Na’tillah, el-Âyetü’l-Hâfiza, el-Âyetü’l-Velâye…” gibi isimler, bu yüce âyetin isimlerinden bazılarıdır. (Ali Muslu, s.47-49; Nazilli Muhammed Hakkı, s.126-139)

ÂYET EL-KÜRSÎ’NİN KONULARI

On cümleden oluşan bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ’nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, emir ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü’l-Kürsî’de, Kur’ân-ı Kerîm’in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.

Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah’ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ’nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamen uzak oluşu, yaratılmış olanların tamamının onun tasarrufunda bulunduğu, O’nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O’nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi konuları kapsamaktadır. Bu konular aynı zamanda “Tevhid” yani Allah Teâlâ’ya iman konularının temelini oluşturmaktadır.

Âyetü’l-Kürsî’yi her şeyden önce değerli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip olduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: “Allah Teâlâ yalnızca Âyetü’l-Kürsî’yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, bütün insanlığın kurtuluşu için yeterdi” dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü’l-Kürsî’nin Kur’ân-ı Kerîm’in en büyük âyeti olduğu Peygamber Efendimiz tarafından açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.

Allah Teâlâ’nın, Esmâü’l-Hüsnâ olarak bilinen 99 ismi ve bu isimler dışında kalan pek çok ismi ile sıfatı vardır. Bunların hepsinin arasında “Lafzâtullâh” olarak isimlendirilmiş olan “Allah” şeklindeki isimlendirmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âyetü’l-Kürsî, bu isimle başlaması ve bu ismin en temel özelliklerini beyan etmesi açısından da büyük bir değer kazanmıştır. En büyük isim olduğu belirtilen “İsm-i Âzâm”ın ne olduğu konusunda farklı rivayet ve görüşler varsa da bunun kesin olarak bilinmediğini ve birtakım hikmetler sebebiyle gizlenmiş olduğu gerçeği hatırlatılmalıdır. Bu büyük âyet-i kerîmede Allah Te‘âlâ’nın ismi (zamirlerle) gizli (bir şekilde) ve açık olmak üzere on yedi kez geçer.

Allah Teâlâ’nın birçok konuya birbiri ardına dikkat çekmesi, muhatapların gönlünün tekrar tekrar uyanması, her bir konuda yeniden açılması içindir. Âyetü’l-Kürsî’yi okumayı âdet edinmiş olanlar da bu duygu yoğunluğunu her okuduklarında tecrübe ederler.

ARŞ VE KÜRSİ

Arş ve kürsi, maddî âlemde yaşayan biz insanların kesin olarak anlayamayacağı türden şeyler, lâtif (yani madde âleminin ötesinde manevî) cisimlerdir. Kürsi, arşın önünde bulunan yüce bir makamdır. Yedi kat gök olarak tabir edilen ve altında yaratılmışların bulunduğu her şeyi kapsayan; arştır. Allah Teâlâ’nın kudret ve yüceliğinin bu manevî cisimlerle beraber tasvir edilmesi bizi, O’nu yaratılmışlara benzeyen bir varlık şeklinde düşünmeye asla sevk etmemelidir. Bütün bu anlatımlar onun yüceliğini beyan etmek için ortaya konulmuş anlatımlardır.

ÂYETTÜ’L-KÜRSÎ’NİN KENDİSİNDEN ÖNCEKİ ÂYETLERLE ALÂKASI

Allah Teâlâ bu âyet-i kerimeden önce birçok hikmetleri içeren hükümleri, ikaz ve nasihat odaklı kıssaları zikrettikten sonra âyetü’l-kürsî ile en önemli konu olan “Tevhid”i beyan etmiştir. Kur’ân’a iyi bir niyet ve güzel düşüncelerle yaklaşan okuyucu önceki âyetlerle gönlünü Kur’ân’a açtıktan sonra âyetü’l-kürsî vesilesiyle yaratılışına uygun olan yegâne inanç; tevhid inancıyla beraber kurtuluşun müjdesini en derin duygularıyla fark edecektir.

ÂYETTÜ’L-KÜRSÎ İNDİĞİNDE NELER YAŞANDI?

Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz’e 23 yılda parça parça indirilmiş, her inen âyet-i kerîme Peygamber Efendimiz tarafından vahiy kâtiplerine yazdırılmıştır. Tefsir kitaplarımızda kaydedildiğine göre bu âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit’i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırmıştır.

Hazreti Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye’den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde birtakım olağanüstü hâller yaşanmış, dünyada bulunan putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir. (Mahmud Ustaosmanoğlu, 1993, s.36)

ÂYETTÜ’L-KÜRSÎ’NİN OKUNUŞU

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ

ÂYETTÜ’L-KÜRSÎ’NİN TEFSİRLİ MEALİ

Allâh ki; Kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur! (Başı sonu olmayan, Zât’ına ait bir hayatla) Hayy’dır; (yaratıklarını yönetme ve koruyup kollama işini dâima üstlenmiş bulunan bir) Kayyûm’dur. Ne (uyku öncesindeki) bir gevşeme, ne de bir uyku Kendisini tutmaz. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar (, mülkiyet ve hâkimiyet bakımından) sadece O’na aittir. Kimdir şu kimse ki, O’nun izni olmadan nezdinde şefaat edebilecektir? O, (yaratıklarının) önlerinde olanları da, arkalarında bulunanları da (; onların geçmiş-gelecek, dünya-âhiret, görülen ve görülmeyen her şeylerini) bilmektedir. (Öğretmeyi) dilediği şeyler hariç, onlar O’nun ilmi(nin tealluk ettiği sonsuz bilgileri)nden hiçbir şeyi kavrayamazlar. (Arş’ının önündeki tahtı olan) Kürsü’sü (ise) gökleri ve yeri kaplamıştır. O ikisini(n yedi kat tabakalarını) korumak Kendisine hiç de ağır gelmez. (Eş ve benzerden, tüm noksanlık emâreleri ve sonradan olma belirtilerinden son derece yüce olan) Aliyy de; (Zât’ına nispetle, her şeyin değersiz kalacağı bir büyüklük sahibi olan) Azîm de ancak O’dur!

Tecvid ve Mahreç Açısından Âyetü’l-Kürsî’nin Okunuşu ve Sıkça Yapılan Hatalar

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’NİN OKUYANINI MUHAFAZA ETMESİ VE OKUYUŞLARIN KABULÜ KONUSU

Âyetü’l-Kürsî, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duâların en büyüğüdür. Sayılamayacak kadar çok kişiler, Âyetü’l-Kürsî’nin, insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye şeytanın kendisine yardım ettiği sâhir (büyücü), kâhin (falcı), nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunduğunda onların şeytanlarını etkisi hâle getirmekte büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak burada sadakatle okuma şartı koşulmuştur.

Zira işin esası odur. Her işinde sadık olan kişinin yüzü ak olacak, kâzip (yalancı)ların yüzü ise kızaracaktır. Görmez misiniz ki, fecr-i sâdıktan sonra her tarafı aydınlatan güneş gelmekte, fecr-i kâzipten sonra ise yine karanlık çökmektedir. İnsanın, hâl yoluyla (ihlâsla) yaptığı her şeyde tesir görülür ama sadece kâl yoluyla (dille) yaptığından bir şey hâsıl olmaz.

Bundan dolayı insanların ekserisi İsm-i Âzam’ı okusalar da mahrumdurlar. Ey Allahım! Nefsimize takvasını (senden sakınma duygusunu) ver ve onu temizle çünkü sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Âmîn. (Mahmud Ustaosmanoğlu, 1993, s.54)

Âyetü’l-Kürsî, birtakım terkipler ve salevâtlar başta olmak üzere, gerek hadîs-i şerîflerde yer alan gerekse de velîlerin ifşaat ve işaretleri arasında yer alan bazı okuyuşların karşılığında hâsıl olacak neticeye ulaşılamama durumu kimi insanların zihninde soru işaretleri oluşturmakta, bu tür müjde ve mükâfatlara yönelik inançlarını sarstığı gözlemlenmektedir. Oysaki böyle bir durumda kişi eksikliği, devam ettiği terkipte değil; kendisinde aramalıdır. Zira mevzu bahis ettiğimiz bu okuyuşların hepsi aynı zamanda dua kabilindendir. Dolayısıyla duanın kabul şartlarını taşımayan kimselerin devam ettikleri bu terkiplerden netice alamamaları, o şartları haiz bulunmamaları sebebiyledir. Hülâsa terkipten netice alamayan kişi evvelâ kendisini hesaba çekmeli ve eksikliklerini tespit ederek gidermeye çalışmalı, zaaf noktalarını tahkime uğraşmalıdır.

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ HAKKINDA YAZILMIŞ MÜSTAKİL ESERLER

Kur’ân tefsirlerinin çeşitli açılardan muhtelif türleri vardır. Rivâyet, dirâyet, işârî tefsir, konulu tefsir ve kavram tefsirleri şeklinde sıralayabileceğimiz tefsir türlerinin yanında bir de belli sûre ya da sûrelerin, bazı âyet ya da âyet-i kerîmeleri açıklamak maksadıyla kaleme alınmış hususî tefsirler de vardır. Âyet tefsirleri arasında edebiyat ve literatür açısından Âyetü’l-Kürsî tefsirlerinin müstesna bir yeri vardır.

Müstakil olarak Âyetü’l-Kürsî’yi tefsir etmek üzere kaleme alınmış başlıca tefsirlerin müellifleri şunlardır: Cemâleddin Muhammed ibni Ömer ibni Mübârek Bahrak el-Himyarî el-Hadramî eş-Şâfiî, İbrahim ibni Ömer ibni Hasan er-Ribat ibni Ali ibni Ebî Bekr el-Bekaî Burhaneddin eş-Şafiî, Muhammed ibni İbrahim Sadreddin el-Allâme et-Tânî eş-Şirâzî, Ebû Bekr Muhammed Mes‘ûd el-Kārî el-Hanefî, Muhyiddin Muhammed ibni Bedrüddîn Mahmud el-Muğlâvî, Muhammed ibni Hüseyin el-Ankaravî ve Ebû İshakzâde Mehmed Esad ibni İsmail Efendi el-İstanbûlî. (Ali Muslu, s.16-17)

ÂYETEL KÜRSÎ NERELERDE OKUNUR?

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ayetel kürsi sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

* Siteyle ilgili görüşlerinizi yorum yazarak bize iletebilirsiniz. Tüm yorumlar kontrol edilmektedir.

* Facebook, Google+ ve Twitter hesaplarımızı beğenerek bizi takip edebilirsiniz.

Allah’ın selamı hepinizin üzerine olsun.

1.694 adet yorum var.

 1. filiz dedi ki:

  Allahın selam rahmet bereketi üzerimize olsun.
  Allah için lutfen çok çok iyi yardım dua..

 2. ünal özcan dedi ki:

  selamelevküm doslar esımden ayrıldım tekrar barışmam için ne olur allah rızası için dua okuyun lütfen

  • Önemsiz dedi ki:

   Allah ikinizin de yardımcısı olsun. İkinize de sağlıklı , huzurlu, mutlu günler dilerim.

 3. ONUR EREN dedi ki:

  Allah bizi korusun bizi yoldan çıkmışların yolunda değil kendisine iyi bir kul olmayı nasip etsin bizleri her türlü vesveseden korusun bizleri imanlı bir şekilde ölmeyi nasip etsin AMİN

 4. Kemal kaya dedi ki:

  Allah c.c sizlerden razı olsun inşaAllah Yüce Rabbim bizleri hak yoldan ayırmasın Allah yar ve yardımcınız olsun

 5. Gizem Dereci dedi ki:

  Teşekkürler

 6. Emre dedi ki:

  Selamın Aleyküm Rabbimin Rahmeti Ve Bereketi Üzerinize Olsun.
  Unuversiteyi Bu Sene Kazanmaliyim Gönlümdeki Bölümü Okuyup Mesleğimi Elime Almak Istiyorum.
  Büyüklerim Küçüklerim Ablalarım Bacılarım Bu Yazdıklarımı Okuduysaniz ALLAH Rızası Için Bana Dua Edin Duaniza Çok Muhtacim Allah Rızası Için Rabbim Duaları Çevirmez Bu Yüce Ayetin Hurmetine

 7. Filiz dedi ki:

  Şuan maddi açıdan çok sıkıntıdayım lütfen benim için dua edermisiniz.allahım bana ödeme kolaylığı versin çok zor durumdayım.

 8. filiz dedi ki:

  Allahın selam rahmet bereket üzerimize olsun Allah için lütfen çok çok iyi yardım dua …Allahım yardım et

 9. uğur dedi ki:

  selamün aleyküm emeği geçenlerin ellerıne sağlık öğrendim sureleri

 10. Zeynep dedi ki:

  Aydınlatıcı bilgileriniz için Allah cc.razı olsun. Sonuna kadar okudum, teşekkür ederim.

 11. Eylül dedi ki:

  Yarın çok önemli bir sınavım var Dersime çalıştım geriye Allah a dua etmek kalıyor benim için dua eder misiniz? Arkadaşlar

 12. Eylül dedi ki:

  Yarın çok önemli bir sınavım var dualarınızı eksik etmeyin.(Allah Rızası için)

 13. Dilba dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam hayırlı geceler hocam benim bi sıkıntım var 10 aylık kizim var ellerinizden öper hocam sürekli uyuturken sıçrayarak ağlayarak uyanıyor korkuyorum bnde endişeleniyorum ayetel kursiyer yi defalarca okudum sabahdan beri onada dinletiyorum hocam bide gece uykusu hiç yok uyumuyor sabaha kadar uyanik diyebilirim acaba bana yardımcı olur musunuz

 14. Ahmet dedi ki:

  Allah ım bizi bu dünyaya müslüman olarak gönderdiğin için sonsuz şükürler olsun… {La ilahe illallah}

 15. ABDULKADİR dedi ki:

  Her gün ayetel kürs-i her sınavda ayetel kürs-i Allahım bu güzel sureyi ezberlemek bizim için önemli bizim için değilmez bir şey

 16. hasan dedi ki:

  Selamünaleyküm kardesim,
  ayetel Kürsinin yazilisi ile türkce tercümesiyazilisi farkli.
  Allahü lä ilahe illa hüv (cezim) elhayyülkayyüm…………….
  türkcede yazilisi: Allahü lä ilahe illa hüvel hayyülkayyüm ……
  hüv den sonra yani cezimde durmasaniz da devam okusaniz hüveel diye devam edersiniz, buda ayeti yanlis okumus olursunuz.
  Lütfen bu konuyu arastiriniz.
  tesekkürler
  selamlar
  hasan

 17. Serhat demir dedi ki:

  Abim çok teşekkürler performans ödevime çok yaraınız oldu . 😊

 18. TR TÜRK RANGER dedi ki:

  bakara suresi tamamı ekleyin

 19. Taha dedi ki:

  Bu duayı gece yatarken ve sınava girmeden okuyunca hep iyi şeyler oluyor

 20. İSLAM dedi ki:

  Selamlar.Allah yardimcimiz olsun.Allah icin lutfen çok çok iyi dua edelim.cok çok iyi dualarınızı bekliyorum bekliyoruz hep agliyorum! ! Allahim yardim et
  Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.İyiliği emreder kötülükten sakindirirsiniz. (Aliimran110

 21. bediş dedi ki:

  Esim yuvasına sadık değil hep kavga ediyoruz ne dua okumalıyım ve ne yapmalıyım

 22. Aleyna dedi ki:

  Allah hepinize yardimci olsun ellerinize be agziniza saglik

 23. Emine dedi ki:

  Hocam yarın istemeye gelecek konuştuğum delikanlı allahın izniyle istemeye gelecek ama korkuları var verirler mi diye ne yapmamız gerek bu konuda

 24. Yağız dedi ki:

  Aslında Agnostist bir insanım fakat okul ve öğretmenim yüzünden ezberlemek zorundayım babam beni evlatlıktan reddetmekle tehdit ediyor ve ne zaman din konusu açılırsa kendi dini görüşümü savunuyorum

  • Selçuk dedi ki:

   İnşaallah bu okuyup ezberlediğin mübarek dua sayesinde kafandaki soru işaretleri son bulur da kalbin islam dini üzerine sabit olur kardeşim.

 25. Ali dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam.benim 8aydır ciddi bi ilişkim vardı ve tam sözlenme zamanı ayarlanırlen aramız bozuldu.sevdiğim kız geri çekildi.herşey iyidi ama bir takım içimde takıntılar yaratmış.ailesi hatta sülalesi beni çok istiyor ve çok seviyordu halen de olmasını çok istiyorlar ama kız çekildi bi köşeye ne yapmam gerekiyor.Allah kimseye böyle bi sıkıntı vermesin çok kötü durumdayım

  • Mehmet dedi ki:

   Kimse nasibinden fazlasını bulamaz. O ailenin nasibi o kızın nasibi bu kadarmış artık seni isteselerde bulamazlar. Başkasının nasibisin demekki kardeşim. Allah yolunu açık etsin inşallah.

 26. Ayse dedi ki:

  Merhaba hocam ben sözlüyüm ve onu seviyorum ama annesi beni istemediginden sürekli dövmesini silsin yoksa uzar dügün diyor. bana onun agziyla baski yapti. bende zaten pismanim sildiricem ama bu sekilde konusmasi beni üzüyor. beni böyle görmedinmi sen sigarada kullaniyordum acik giyinen bir insanda degilim ne dese yapmaya calistim ama bana diretti oda annesi gibi sigarayi birakmazsan olmaz, kapanicaksin ben ögle bir insan istemiyorum falan yanyana geldigimizde her seyi konusup anlasiyoruz, telefonda bana bir seyleri sorun yapip duruyor. aralikta dügünümüz olacakti durumum yok deyip bana bunu zamaninda söylemiyor. ben neden hicbir sey bakmiyoruz evlenecegiz neden hala bir sey yapmiyosunuz diyorum. bana birak dedi enson. zaman yaklasinca söyledi ve anneside bana sen döğmeyi sildirsen basliycaz birseylere dedi. tamam diyorum ama benimle gelmiyor sözlüm. sürekli tartisiyoruz artik ya. simdide ayriyiz ama ailem bilmiyor. sözde annesi beni sevdiginden diyormus falan filan ne yapmaliyim cok üzgünüm ne olur bana bir akil verin benim icin hayirli midir lütfen simdiden tesekürler..

  • Ferruh dedi ki:

   Merhabalar. Ayşe hanım. Haddime düşmez ama sizin durumunuza yorum yapmak istedim. Affınıza sığınırım. Bazen kaderi kabullenmek en güzelidir. Sanırım Ailesi size karşı olumsuz düşünüyor. Genelde erkekler anne sözüne karşı tavır belirlemekte zorlanırlar. Bugün üzgünsünüz ama bu durumu ömür boyu çekmek daha zor olur diye düşünüyorum. Muhtemel bu başlangıç sorunu, daha sonra evin düzeni ,yemek şekliniz, oturmanız kalkmanız ve aslında önemli olmayan bir sürü basit sorun ile yüzleşmek zorunda kalacaksınız ve hep sorun teşkil edecek. Bu sorunu sanırım evlenip de yaşamayan yoktur. Burada erkeğin tavrı belirleyici olur. Oda eğer size karşı annesi üzerinden geliyorsa bu böyle gider hep siz üzüleceksiniz. Sevmek yürek ister, yürek İmanla ile büyür. Size tavsiyem rabbimizin sizi soktuğu bu sınavda sabr etmeniz. Geçmiş durumunuz ile ilgili bolca tövbe ve dua. Gerisi tevekkül. lütfen üstelemeyin değerinizi daha fazla düşürmeyin. Mesafe koyun.

   • Sultan dedi ki:

    Siz çok güzel soylemissinz , bu kız kardeşim gibi benimde sorunum var ama ben her şeyi göze alıp yaptm , kapandim fetodan açığa alındı yine de kabul ettm ama kader üzülmemek elde değil …Ama sizin bu sözünü gördükten sonra kendimi çok iyi hissediyorum , kendi değerimi düşürmektense uzak durmayı tercih ediyorm ..

  • Ahmet5353453360 dedi ki:

   Ayşe hanım günümüzde evlenipte sonradan olur olmadık şeylerden dolayı ayrılık yaşayan çok insanlar var anlattiginiz kadarıyla küçükte olsa buyukte olsa daha yuva kurmadan problemler yaşanıyor bu nedenle sonradan üzülmek yerine başta üzülmek doğru olanı diye düşünüyorum. Hayırlı midir degilmidir orasını bilemeyiz ama hayat tecrübesi bunu gösteriyor

 27. mehmet dedi ki:

  KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ son kısmı hatalı ( mükerrer okunuyor )

 28. Derya dedi ki:

  Çok guzel

 29. Umut dedi ki:

  Bu mübarek süreyi bizlere ulaştırdığıniz için teşekkürler. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

 30. HüsoDayı dedi ki:

  Ödevime yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim

 31. mehmet dedi ki:

  Ayetel Kürsi dinlemek gerçekten insana huzur veriyor. Kendim okurken bu kadar güzel okuyamadığım için dolayısıyla bu kadar haz alamıyorum ama hem dinleyip hemde birlikte okuyunca çok daha fazla haz alıyorum. Ayet bitince tekrardan başlamasıda çok güzel. Sürekli olarak dinleyip okuma imkanım oluyor. Kardeşlerim bu ayeti okurken gerçekten haz almak istiyorsanız her okunuşta söylediğiniz her şeyin ne anlama geldiğini düşünerek okuyun. Yeni ezberleyenler biraz zorlanabilir bu konuda ama bir süre sonra aradaki farkın ne kadar çok olduğunu sizde göreceksiniz. Allah hayırlı dualarınızı kabul eylesin.

 32. Sengul dedi ki:

  Allah yardimcimiz olsun

 33. EnBa fanı dedi ki:

  Ödevime yardımcı oldunuz
  Allah razı olsun 😀
  Çok sağolun

 34. necla dedi ki:

  Her gece ve her sabah bu siteyi açarak Ayetel Kürsi dinliyorum. İnsana gerçekten çok huzur veriyor. Çok güzel bir site, emeği geçenlere teşekkür ederiz.

 35. ugur dedi ki:

  Super bir sayfa

 36. Soner dedi ki:

  Maşallah sübhanallah cok güzel site paylaşımlar harika arapça türkçe anlamlariyla birlikte aradığım süre ile ilgili hepsini tek sayfada
  ALLAH RAZI OLSUN.

 37. Kumral dedi ki:

  Benim icinde dua eder misiniz Dort yildir rahatsizligim var yuzumde izler var Allah herkesten razı olsun

 38. asikar dedi ki:

  Ben ezberliyimiyorm

  • Metehan dedi ki:

   Çok basit bende aynı sen gibi ezberliyemiyordum oysaki o kadar basitmiski..bir müziği 10 sefer dinledikten sonra sende tekrar söyleyeceksin müziği..oysaki o surelerde öyle içten 10 sefer oku tekrarını söyle olmadi bidaha 10 sefer oku tekrarini söylemeye çalış…hadi yine ezberleyemedin kita kita ezberler sonr birlestirip oku asla sıkılma okumaktan
   ….

 39. Asiye dedi ki:

  Allah razı olsun

 40. Fatih dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam merhaba gece rüyamda beni korkuttular abimin evinde uyuyordum gece beni çok kötü korkuttular açıklardım ama hâlâ çok korkuyorum. İhlas ve fatiha okudum kalktım bu sefer abimin oğlu ağlayarak kalktı yanıma geldi. Şimdi kalktım 8 rekat namaz kıldım ayetle kürsü okudum. Yegenimde uyudu. Ben uyuyamıyorum. Ne yapmam lazım acil yardım edin şimdiden Allah razı olsun sizden.

 41. Nur dedi ki:

  Eşiyle anlaşamayan problemleri olan Ayetel Kürsi’yi bol bol okuyup eşlerine çaktırmadan üflesinler her şey düzelir ve muhabbet hasıl olur biiznillah… Selam ve dua ile ☺

 42. Ersin dedi ki:

  S.a. site için teşekkürler, 1 yaşındaki kızım huysuzdu, şimdi ben yorum yazarken o da mışıl mışıl uyuyor, her seferinde Ayet el Kürsi onu rahatlatıyor. Tabi anlamı çok daha kıymetli, Allah herkese güzellikler nasip etsin içinde de bize.

 43. Canan dedi ki:

  Cok zor geliyo. Ezberlemiyorum. Cok uzun lutfen yardimci olurmusunuzz

  • Elif dedi ki:

   Her gece yatmadan önce sadece 1 kere bakarak oku cok gecmeden ezberledigini goreceksin.

  • Enes dedi ki:

   Nasıl yardım edelim

  • Aybüke dedi ki:

   googledan ayetel kursi yazdiginda foto olarak cikiyor karsinda turkce yazili. Bunu telefonun arka goruntusune koy, her teli eline aldikca okuman kolay, sabah kalktiginda gune iyi baslamak icin mutlaka deneyin. Aksam yatinca gine. Birde bakmisin benim gibi bu inanilmaz yogunluk icersinde sizin gibi zor olmuyor derken ogrenmisim.

   telden mp3 ayetel kursi yukle,telefonla meskul iken bile arka pilanda okunabilen appler var, foto ayetel kursi ac oku, o anda ayni anda mp3 ac, yani okuma sekli ile super ogrenirsin.
   ben okudugum zaman sanki kitabi almis oyle okur gibiyim sadeve ayetel kurside. bu yontem sayesinde! tel zaten elimizden dusmuyor.. ozaman yapalim!

   • Duygu dedi ki:

    Aynen katılıyorum size ilk okumaya başladığımda Allah’ım kısa ama nekdar zor bir sure demiştim kendi kendime ama sürekli okuyarak ezberledigimi farkettim smdi ve çok mutluyum ezberledigim için en zor animda hep yanımda olacak çünkü 🙂

 44. Vural dedi ki:

  Her kim dua okuyorsa Allahım onun dualarını kabul eder ve onun için hangisi hayırlı ise hayırlı olanı kabul eder

  • Esra dedi ki:

   Insallah kurban oldugum Allah’im….
   Cok caresizim Allah’im….
   Cocuklarimi ve Beni bu zalimin elinde hayirlisiyla kurtar insallah Allah’im
   Amin Amin Amin

   • Aziz dedi ki:

    Rabim yardımcın olsun. Zalim ler hak etikleri yer de olacaklar rabimin izniyle

   • Aziz dedi ki:

    La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalim
    Rabim zalimleri bir gün hak etikleri yere koyacaktır

 45. YURTTAŞ dedi ki:

  ES SELAMÜN ALEYKÜM CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SİTEDE EMEĞİ OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM.MAĞDURLAR MAZLUMLAR İÇİN DUA EDELİM ÖZELLİKLE NAMAZ ANINDA SECDEDE ALLAHU TEALAYA EMANET OLUN.

 46. Erol dedi ki:

  Allah razı olsun, cümlemizin duası kabul olsun inşallah

 47. prenses dedi ki:

  sağolun

 48. prenses dedi ki:

  teşşekürler çok güzel olmuş

 49. Ibrahimmm dedi ki:

  Arkadaşlar nişanlımla ayrıldık barışmak istiyoruz ailesi karşı çıkıyor Allah a ne diye dua etmem gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  • Sönmez dedi ki:

   Saat 2 3 gibi kalk güzelce abdest al Teheccüd kıl namazdan sonra aç ellerini Allah’a yalvar Allah’ım sen herşeyin en doğrusunu bilirsin biz sadece gördüğümüzü biliriz sen hakkımızda hangisi hayirliysa onu ver kalbimize de sevdir hakkımızda hangisi hayirlisiysa sen daha iyi bilirsin şüphesiz ki biz duygularımızla hareket ediyoruz sen bize hayırlısını nasip eylesin amin samimi bir duanın Allah katındaki değeri ölçülemez selametle

   • ibrahim dedi ki:

    kardesim yazini kopyaladim. whatsaap durumu yaptim Allah razi olsun vesselam

 50. yadigar dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar. Benim hergün içimde bir sıkıntı bir yenilmişlik moralsizlik umutsuzluk var. Hiç neşeli umutlu olamıyorum. Hergün dua ediyorum ama bu durumdan kurtulamıyorum.Bana dualarınızla yardımcı olurmusunuz.Şimdiden allah razı olsun.

  • Bengu dedi ki:

   Canim sana dua okudum ayetel kursi dahil İnşallah sıkıntıdan kurtulursun o dedigin surekli bende de oluyordu Allah’i zikredersen kalpteki o huzursuzluk mutsuzluk gidiyor annem bana La ilahe illallah de gecer diyordu. Gercekten de ise yariyor

  • Yaşar Yavuzkan dedi ki:

   Yadigar Rumuzlu ….Bu cevabım biraz geç kalmış olacak ama İnşaallah size ulaşır inancındayım..Sevgili kardeşim sosyal durumun nedir bilmiyorum…(yaşınız işiniz geliriniz medeni haliniz gibi) sizden sadece Almadan vermek sadece Allaha mahsustur…. önce bunu içinize sindirmenizi dilerim….Öncelikle bir kul olarak vermenin huzurunu ve huşu’unu yaşamalısınız..bu bir çocuğu sevindirmek bu bir bir ihtiyaç sahibine kendisi istemeden yardım etmek bazen bu bir sokak hayvanına su ve yiyecek vermek bu bir hasta yakınınızı ziyaret etmek bu bir yakınınızın mezarını ziyaret ederek dua okumak gibi, örnekleri çoğaltmak mümkün..yaşamınızın içindeki bu davranışınız size bir huzur ve sevinç , bir memnuniyet duygusu yaşatacaktır…hele hele her sabah kalktığınızda Allahım şükürler olsun Hamd olsun bu günde beni sağ sağlim sağlıkla ve sıhhatle uyandırdın hamd osun , bu günümü kazasız belasız sağlıkla huzurla ve bereketle geçmesini ihsan eyle İnşaallah aminn aminn aminn diye başlarsanız ve bildiğiniz en küçük bir duayıda eklerseniz gününüze mükemmel bir başlangıç yapmış olursunuz..mesela ben şimdi bu satırları size yazarken bir haz ve mutluluk duyuyorum…bu hazzı yaşıyorum…Ve her gece ne kadar yorgun olursanız olun mutlaka Kelimeyi şehadet getirin dualarınız okuyun ve Allahım sağlıkla şifa ile doğan yeni güne beni ulaştır deyin.Amin amin amin..ekleyin.gün içinde de şükürler edin sonsuz şükürler olsun Elhamdülillah La İlahe İllallah 3 kere tekrarlayın ve sonuncusunda Muhammeden Resul Allah tesbihini tekrarlayın..Bu gün modern sosyoloji ilimlerinde bile olumlamaların insan yaşamını bilinç altını olumlu bir şekilde etkilediğini ispat etmiştir.Ne kadar olumlu düşünüp yaşarsanız bu yaşamınızı mutlaka olumlu yönde etkiliyecektir..Yani demem o ki Ne düşünürsen o gelir başa daima iyi şeyler düşünmeye çalışın yaydığınız pozitif enerji sizi ve çevrenizi etkiler bu bir doğa kanunu bu bir gerçek asla unutmayın..Düşünün hangi dua bir olumsuzluk içeriyor …hiç bir dua değil mi…Bazende insanın yaşamında bazı aksilikler olumsuzluklar peş peşe insanın üstüne üstüne gelir…işte o zaman böyle sıkıntılı isteksiz memnuniyetsiz moralsizlik yaşamımızda yer alır..bu geçicidir ve bu geçme süresi de bizle alakalıdır bu süreci nasıl götürdüğümüz önemlidir..Bizim bakış açımızla da ilgilidir..Bazen bu bizim Yaradanımızın bize imtihanıdır bu bazen bizim akılsızlığımız dır bu bazen yaşamdaki tecrübesizliğimizdir bunun nedenini bulup ayırarak teşhis ederek olaylara yaklaşırsak bu sıkıntılı günleri çabuk atlatırız..Sevgili kardeşim yaşım 67 bende bu süreçlerden çoğu insan gibi gelip geçtim..sizde geçeceksiniz belki de şu an çoktann İnşaallah geçmişsinizdir bile..Bazen insanın yaşamında çevre faktörüde çok önemlidir yaşamınızdaki insanlar , iş ortamları yaşadığınız semt , yaşadığınız mahalle apartman gibi bunlarda da seçime gitmek seçici olmak yaşam memnuniyetinizi ve mutluluğunuzu etkiler …Bazen inanın yattığınız yatak odanız bile sizi çok etkiler mesela yatağınızın güney kuzey konumu..Odanızın coğrafi konumu yanin doğu batı kuzey güney konumu gibi odanızın renk ahengi..odanızın perdeleri ışık ve renk bakımından odanızın sokak gürültüsüne duyarlılığı..uyku düzeniniz…bütün bunlar yaşam kalitenizde önemli yer teşkil ederler ruhsal durumunuzla çok çok alakalıdır..yaşadığınız sıkıntılı duruma memnuniyetsiliğinize etki ederler..Bütün bunları gözden geçirmenizi dilerim 2018 size hayırlarla gelsin İnşaallah.Her şey gönlünüzce yaşamınızda yer alsın kardeşim…

   • Misafir dedi ki:

    Merhaba, gecerken cevabınızı okudum. Ne kadar güzel yönlendirmişsiniz. Allah razı olsun.

  • Önemsiz dedi ki:

   Allah yardımcın olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim.

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç